is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 3, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BI. 6. Meu behoeft in den Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam bl. 50: Strijd- en Verdedigingsschriften slechts op te slaan, om te zien, welk eene menigte grootere en kleinere geschriften de strijd rnet Bontemps heeft uitgelokt. Sommige van deze stukken, onder anderen van de // 't samenspreeckingen" zijn niet zonder eenigen geest geschreven ; maar voor het grootste gedeelte zijn het vervelende strijdschriften, waarin de groote beschuldiging, dat de Doopsgezinden // schenders zijn van de goddelijke en menschelijke majesteit," tot in het oneindige wordt behandeld.

Bl. 6. 7. Oude Vlamingen of Huyskopers, Thys-Gerritsvol/c. De benaming van Huiskoopers was van zeer personeelen oorsprong. Zekere Thomas Byntgens, „ een leeraar van liaer luyden binnen Franeker" had een huis gekocht, „ ende in de beschryvinge van dien seecker intricate clausule, omme den nader koop af te weeren, gestelt. Dese strijdt — is soo heftigh en fel voor de hant genomen en gedreven, dat zij malkanderen daeromme de broederschap afgeseyt, gebannen, geschuwet en ghemydet ende de eene partye des anderen doopsel verworpen en vernieuwt en alsoo in een wederdoop verandert hebben." (J. H. V. P.N. Het beginsel enz. bl. 42.). Dat deze twist ernstige scheuringen ten gevolge had, blijkt ook uit het bestaan eener Huiskoopersgemeente te Haarlem. Over den twist tusschen Lucas Philips en "Vincent de Hondt vindt men ook bij Blaupot ten Cate een enkel woord. In onzen brief worden eene en andere bijzonderheden bekend, die B. t.C. niet wist. In het eerste deel van zijne Geschied, d. Doopsyez. in Rolland enz. bl. 391 schrijft hij, dat hem de ver-