is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 3, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wone kerkeraadsvergadering van 8 Junij handelen die van de gemeente in de Peuzelaarsteeg over // sommige personen, alvoorens Leedemaaten van de gera. in de Kruis-straat, die zig hebben aangegeven, om als leedemaaten te worden aangeteekend,1' en wordt besloten, ,/ met de vereenigde vrinden op 't H.-Land daarover in 't vrindelijke en gemoedelijke te spreken," „ naardien de geheele gem. van de Kruis-straat in die van 't H. Land is overgenomen en daar staan aangeschreven."

Uit onzen brief blijkt, dat de gemeente in de Kruisstraat langen tijd de strenge en harde gevoelens bleef toegedaan. Een der twistvragen wordt hier ook gemeld, namelijk, of de leeraar bij de godsdienstoefening luide een gebed mogt uitspreken, of dat stil bij zich zeiven moest doen. In oude strijdschriften wordt hierover soms met hevigheid gehandeld, en de plaatsen over het lange en openlijke bidden der Phariseeuwen en dergelijke worden met kracht van overtuiging aangehaald, om het onbetamelijke van het luide bidden in de vergadering aan te toonen, terwijl van de andere zijde het betamelijke en stichtelijke van den steinmelijken voorgang in het gebed wordt in het licht gesteld. Later intusschen was men in de Kruisstraat eer, dan op 't Heiligland tot toenadering genegen. In 17 32 der 28sten October werd in de kerkeraadsvergadering in de Peuzelaarsteeg besloten, om gecommitteerden naar die van de Kruisstraat en van het Heiligland te zenden met het voorstel, om ,/ tot meerder gemeenschap" de weekbeurten der drie volgende maanden van het wintersaizoen bij beurten door de leeraren van alle de drie gemeenten te laten vervullen. De vergadering in de Kruisstraat was daar-