is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 4, 1864, 01-01-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sept. 1813. Ofschoon geene eigenlijk gezegde geleerde opleiding genoten hebbende en dus tot de zoogenaamd ongestudeerde leeraars behoorende, muntte hij nogtans uit door grondige opvatting des Evangelies en door duidelijke en vruchtbare predikwijze, ja bleef hij voortdurend op de hoogte van zijn tijd en was hij werkelijk een sieraad van zijnen stand.

NOORD-HOLLAND.

AALSMEER. Den 25s,en Mei, 2<*en Paaschd. 1863 verliet Ds. S. Gorter de Gemeente op den Zijdweg, om eene roeping naar Wormerveer (Zuid) te volgen. Zijn afscheidstekst was Efesen III: vs. 14—21: Om deze oorzaak buig ik mijne knieën tot den Vader onzes Heeren Jezus Christus, enz

Den lsten Nov. 1863 mogt die Gemeente zijne plaats weder vervuld zien door Ds. P. Brouwer, van Warns en Stavoren tot haar overgekomen, die zijne intrede hield over de woorden Rom. XV: 29: En ik weet, dat ik tot u komende met vollen zegen des Evangeliums van Christus komen zal. Hij mogt het genoegen smaken in den winter van 1863 —1864 aan de jeugd en jongelingschap der beide Gemeenten op den Uiterweg godsdienstig onderwijs te geven. In de Oude Vermaning aldaar gebruikt men nu ook de Uitgezochte Liederen, terwijl in de Nieuwe de Psalmen zijn ingevoerd.

ALKMAAR. Ds. P. Eruijn achtte zich verpligt zijne bediening onder ons neer te leggen. Het laatst predikte hij 3 Aug. 1862 over 1 Petri III: 15'J: Zijt altijd bereid