is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 4, 1864, 01-01-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huis, dat weder aan de pastory verbonden, zal opgerigt worden. Ondertusschen is onze Leeraar naar Medemblik beroepen en heeft dit beroep aangenomen.

KNOLLENDAM EN KROMMENIEDIJK. Den 29sten November 1863 verliet de Leeraar R. Brouwer onze Gemeente voor die van Barsingerhorn. Hij hield zijn afscheid over lilipp. 1; 27: Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Jezus Christus, enz. In zijne plaats is beroepen de Proponent G. A. Hulshoff, die zijne bediening onder ons heeft aanvaard op 9 October 1864 predikende over Rom. I: 16: Want ik schaam mij des Evangeliums van Christus niet, enz. Zijn voorganger leidde hem tot de Gemeente in met eene rede over de gelijkenis, Markus IV: 26 29.

KROMMENIE. Na 43 jaren onze Gemeente gediend te hebben, verlangde en verkreeg onze waardige Leeraar J. Walig eene eervolle rust. Hij legde zijne betrekking den 2(,ul October 1864 neder met eene toespraak over zijn verleden, zijn heden en zijne toekomst, vastgeknoopt aan de woorden van Paulus 2 Tim. IV: 7 en 6: Ik hel den loop geëindigd; ik heb het geloof behouden; de tijd mijner ontbinding is aanstaande. In zijne plaats is 't beroep opgedragen aan Ds. Schuiling van Oldeboorn, die echter zich verpligt zag te bedanken.

MEDEMBLIK. Den 6den Dec. 1863 nam onze leeraar H. de Boer een zegenend afscheid van ons. Hij riep ons toe: Blijf9'J W hetgeen gij geleerd hebt! (2 Tim. III: 14«). In zijne plaats is beroepen Ds. P. Leendertz Wz., van den lip, die dit beroep heeft aangenomen.