is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 4, 1864, 01-01-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MONNICKENDAM. Aan eene hevige ziekte bezweek den 20sten October 1862 onze leeraar Jacob Julius, 25 jaar oud. Hem is opgevolgd Ds. J. van der Ploeg, van Baard overgekomen, die den 12^en Julij 1863 zijn ambt onder ons aanvaardde, predikende over Joh. XV: 16': Ik heb w gesteld dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en dat uwe vrucht blijve.

PURMEREND. Het mogt onzen geachten leeraar L. G. Bavink gebeuren, den 24sten Nov. 1861 gedachtenis te vieren van zijne 25jarige ambtsbediening in ons midden. Hij bepaalde ons bij de woorden van Paulus, Philipp. I: 9—11: En dit bid ik God, dat uwe liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij leproevet de dingen die daarvan verschillen, opdat gij opregt zijt en zonder aanstoot te geven, tot den dag van Christus, vervuld met vruchten der geregtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs Gods. Den L3^en Juli] 1862 heeft deze onze Leeraar de eerste leerrede gehouden in ons nieuw eenvoudig en hecht kerkgebouw over 1 Petr. II: 4 en 5: Tot welken komende als tot eenen levenden steen, van de menschen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zoo wordt gij ook zeiven als levende steenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig Priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

DE RIJP. De gemeente te dezer plaatse telt thans 190 leden. In 1853 is de kerk geheel vernieuwd. Toen echter had men de kosterswoning, tevens kerkekamer, die aan de