is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 5, 1865, 01-01-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van nieuwe scheuring. Het stuk, waarmede het door mij gevonden aanteekenboek begint, en dat ik hier in zijn geheel zal mededeelen, bevat, dunkt mij, genoeg wetenswaardige bijzonderheden, om die mededeeling te regtvaardigen. Het luidt aldus :

// GEDACHTENISSE 'VOOR DE NACOMEllS.

// In den jare als men schreef van de geboorte ons Salichmakers Jesu Christi, duysent zeshondert ende twee» den achtsten dach der maent van Maye, soo zyn de hoochduytsche, vriesche en de waterlantsche broederen die te vooren drie verscheyden volcken waeren geweest, tsamen verdragen, ende is de vrede ten voorschreven tyde ende dage alhier binnen der stadt Haerlem, by Cornelis michielszoon za: gc: alsdoen leeraer van de waterlantsche woonende in de Ryp in waterlant, in 't vermaenhuys nu uitgaende in de groote houtstraet en bywesen van Lenaert Clock, alsdoen leeraer van de hoogduytsche, alhier binnen Haerlem woonachtich, opgerecht; met een onderling blyd' ende toegeneychde bewysinge tot den getroffen vrede: die leyder so lange syn voortganck niet en behielt als naer wenschen: spruytende voornamelick door misverstant ofte verschil, in de huyshoudinge, die soo nu van binnen de gemeynte, als dan van buyten mannen, uit ander gemeynten, werde gematicht ende bevredicht. Doch is daerby niet gebleven, maer is 't geheelde weder gebroocken, ende wyder wtgebreyt: sulcx dat de saecke hem heeft toegedragen, tot allen de vereen ichde gemeynten van Nederlant en hoochduytslant, wt dewelcke zyn diena-