is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 5, 1865, 01-01-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schikkingen gemaakt worden *): anders gelden ook daar de landswetten.

HOOFDSTUK III.

BESTUUR OVER DE GELDMIDDELEN DER GEMEENTE.

§ 12. Algemeene bepaling.

Het Bestuur over de geldmiddelen en andere bezittingen der gemeente is aan den Kerkeraad opgedragen. Met het dagelijkseh beheer, en met de uitvoering der te dezen opzigte genomene besluiten is de Kassier belast, die bij de aanvaarding van zijnen post eene voldoende, borgstelling zal moeten leveren.

De Effekten en andere dokumenten der gemeente aankomende, berusten . . . . f), terwijl van de sleutels de een bij...., de andere bij .... bewaard wordt.

Jaarlijks bij het doen der rekening worden al de stukken nagezien, en daarvan eene lijst in duplo opgemaakt en door den Kerkeraad geteekend. Van deze lijsten berust er eene in de kas, en eene bij den Kassier.

*) Ik behoef wel niet te herinneren dat dit — mijns inziens op eene gelukkige wijze — geschied is in eene onlangs door de meeste Gemeenten gesloten overeenkomst. Mogten ook de overigen, allen, zich daarmede vereenigen!

t) In verschillende Gemeenten verschillende bepalingen, naar dc omstandigheden.