is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 5, 1865, 01-01-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 13. Ontvangsten.

Al de inkomsten der Gemeente worden door den Kassier ontvangen, en daarvoor des noodig gekwiteerd Hij draagt zorg dat ze geregeld inkomen en zoo mogelijk verbeterd worden. Ingeval er eenige uitblijven, of daarvoor gevaar schijnt te bestaan, geeft hij daarvan tijdig in den Kerkeraad berigt, om daarop maatregelen te beramen.

De Zondags-kollekten worden hem door den beurthebbenden Diaken maandelijks in grof zilvergeld ter hand gesteld, en in het Kollekten-boek opgeteekend.

De .vervallen Coupons worden in de gewone Kerkeraadsvergadering afgesneden en aan den Kassier ter hand gesteld. Hij teekent daarvoor een door den Secretaris opgemaakt repu; — welke blijken jaarlijks, na het doen der rekening, vernietigd worden.

Indien de Kassier meerdere kontanten in kas heeft, dan voor de loopende dienst benoodigd zijn, zal hij voorstellen, om die op eene geschikte wijze te beleggen.

§ 14. Uitgaven. '

De Kassier bezorgt de tractementen aan den Predikant enz., den onderstand aan de Armen, de voldoening der ingekomen Rekeningen, nadat ze in den Kerkeraad gefiatteerd zijn, en eveneens alle andere uitgaven, waartoe besloten is,

§ 15. Jaarlij ksche Rekening.

In de maand Januarij doet de Kassier rekening wegens zijne gehoudene administratie over het afgeloopen jaar,