is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 5, 1865, 01-01-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ie Horozanna op Palmzondag, te Neuhof op Hemelvaartsdag bediend. Tweemaal 'sjaars viert de gemeente te Einsiedel en Horozanna avondmaal, op Goeden Vrijdag en op Zondag na S. Michael (29 Sept.); eenmaal 'sjaars te Neuhof op den tweeden Pinksterdag. De huwelijken worden doorgaans op Zondag onmiddellijk na de gewone godsdienstoefening gesloten, waarna een opzettelijke trouwpreek volgt. Bij begrafenissen wordt het lijk onder gezang van het sterfhuis naar het kerkhof gedragen, waar de leeraar een gebed uitspreekt, om vervolgens door de naastbestaanden en vrienden weder onder het aanheffen van een lied begeleid naar de kerk te gaan, waar hij vervolgens een lijkpreek houdt. Alleen bij kleine kinderen blijft deze preek achterwege. Wanneer een oudste, een leeraar of diaken gekozen moet worden, maakt de gemeente met meerderheid van stemmen een tweetal op, waaruit bij loting de keuze geschiedt. Kerkelijke tucht wordt alleen nog toegepast op degenen, die zich schuldig maken aan de zonden 1 Kor. V: 11 genoemd; vroeger werd ze ten aanzien der kleeding niet minder streng gehandhaafd, maar sedert het vertrek der broeders naar Wolhynië in 1797, die meestal tot de Amische of Ammanische Doopsgezinden behoorden, is daarin groote verandering gekomen. Wat derhalve Goehlert daaromtrent mededeelt behoort tot een reeds lang vervlogen tijd. Tegenwoordig onderscheiden zich de Gallicische Doopsgezinden volstrekt niet door eenige van het gewoon gebruik afwijkende kleeding, schoon ze nog altijd aan 't eenvoudigste gewaad de voorkeur geven.

Eer ik ten slotte de volledige naamlijst mededeel van al de oudsten en leeraren, die sedert de vestiging der ge-