is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 5, 1865, 01-01-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEERENVEEN. Ds. R. J. Keestra, die de Gemeente sedert J821 bedient, is voornemens zijn ambt neder te leggen, zoodra de noodige schikkingen hiertoe gemaakt zullen zijn.

HINDELOOPEN en MOLKWERUM. D«. H. van Calrar nam 25 Junij 1865 afscheid van de Gemeente te Molkwerum , predikende over Filippensen 1:27. Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus, enz.; den zondag daarop, 2 Julij, van die te Hindeloopen, met de woorden van Paulus, Ephezen Y: 1 en 2": Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen; en wandelt in de liefde. De aangewende pogingen om de vacature te vervullen, zijn met geen gunstigen uitslag bekroond.

KROM WAL. Kerk en pastorij dezer niet vele leden tellende Gemeente zijn uit eigene bijdragen overgeplaatst naar het gelegener YTENS, welken naam de Gemeente voortaan zal dragen.

SUR HUISTERVEEN. Den 6 Nov. 1864 zag deze gemeente de vacature vervuld door den proponent bij de A. D. S. D. Pekelharing, Na aan ons te zijn voorgesteld door D\ G. ten Cate van Dragten met den tekst Hebreën XIII : 17. (Zijt uwen Voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig. W ant zij waken voor uwe zielen als die rekenschap geven zullen: opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is niet nuttig'), begon hij zijn werk met te prediken over Handelingen XXVIII : 30, 31: En Paulus bleef twee geheele jaren in

11