is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 5, 1865, 01-01-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne eigene gehuurde woning en ontving allen, die tot hein kwamen, predikende het koningrijk Gods en leerende van den Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd.

TERIIOR \E. De dag vau 24 September 1865 was voor ons een blijde dag. Nadat eene week te voren liet oude kerkgebouw voor 't laatst de gemeente vereenigde onder de prediking van haren hooggeschatten Leeraar Ds. P. Overbeek, over 1 Joh. II: 8", Het is de laatste ure, opende toen het uieuwe voor 't eerst zijne deuren om haar te ontvangen. Heer! ik heb lief de woninq van uw huis, en de plaats des tabernakels uwer eer (Psalm XXVI : 8) was de jubeltoon, waarmeê Ds. Overbeek ons door zijne leerrede verwelkomde. In 't nieuwe kerkgebouw mogen de gemeenteleden als levende steenen gebouwd worden tot een geestelijk huis!

TJALLEBIRD. Op den 9dcn Julij 1865 overleed te Ilillegom onze geachte Leeraar Willem Cornelis van Staren Sints *1857 bediende hij onze Gemeente met hartelijken ijver en trouw. In zijne plaats is beroepen de proponent bij de A. D. S. J. H. Uiterwijk, die zijne bediening aanvaardde 5 Nov. 1865, na door Ds. A. Vis van Zwolle aan de Gemeente te zijn voorgesteld. Deze koos tot tekst: Joh. XVII: 18. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzoo heb ik hen ook in de wereld gezonden; Ds. Uiterwijk : Nehemia II: 20a. God van den hemel, die zal het ons doen gelukken, en wij, zijne knechten, zullen ons opmaken en bouwen.