is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 5, 1865, 01-01-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIDWOLDE, BEERTA en DE MEEDEN, Den 13 Aug. 1865 herdacht D?. J. F. Boersema zijne vijftigjarige ambtsbediening, van welke 39 jaren aan de dienst dezer Gemeente waren gewijd. De woorden Ps. 103 vs. 1 en 2 : Loof den Heere, mijne ziel, enz. gaven hem de stof voor zijne feestrede.

NOORD-HOLLAND.

AALSMEER. Oudsten, Leeraren en Diakenen der drie Doopsgezinde Gemeenten alhier hebben voor eenigen tijd met eenparigheid van stemmen besioten, om al de leden der drie Gemeenten tot eene gemeenschappelijke avondmaalsviering uit te noodigen, ten einde daardoor den geest der broederlijke liefde, die hen verbindt, te openbaren en aan te kweeken. Die noodiging aan al de Leden in hunne woningen gebragt door eene Commissie, bestaande uit éénen Oudste of Leeraar van elke Gemeente, is door verre het grootste gedeelte der leden met welwillendheid ontvangen, en Zondag 22 October 1865 met bereidvaardigheid opgevolgd.

BROEK op LANGEDIJK. De langdurige vacature, iu welke wijlen Ds. Taconis zooveeel mogelijk heeft voorzien, is nu vervuld, daar Ds. D. Lodeesen, vroeger Leeraar te Knollendam c. a., 1 Oct. 1865 zich aan ons verbond met te prediken over de woorden uit 1 Cor. VIII : l: De liefde sticht.

NOORDEIND VAN GRAÏT. Onze Leeraar J. de Vries verliet ons den 218ten Mei 1865, predikende over