is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noteerd. Geen wonder dat dit water niet meer voor de tuinderij geschikt is en dat een verder rivier-op gelegen inlaatgelegenheid werd gekozen.

Het water in de rivier is bij LW-getij natuurlijk zoeter dan bij HW; met behulp van een pompinstallatie had men dus te Vijfsluizen nog wel eenig zoet water in Delfland binnen kunnen malen, doch in de eerste plaats is dit pompen kostbaar en in de tweede plaats was het de vraag voor hoe langen tijd het zoete water nog bij LW te Vijfsluizen voorhanden zou zijn. Om deze redenen gaf men er de voorkeur aan den inlaat te verplaatsen.

§9. Toeneming van het zoutgehalte te Rotterdam

In fig. 4c wordt een grafiek gegeven van het chloorgehalte van het oppervlaktewater bij het Waterwerk te Rotterdam tijdens HW in de jaren 1920 t/m 1934 en van het water op 6 m — N.A.P. in de jaren

Fig. 5. Voorbeeld van een registratie door den Rotterdamschen zelfregistreerenden Chloor-meter. Bij eiken vloed kwam de zoutgrens gedurende eenige uren voorbij het Waterwerk.

1935 t/m 1939. Pieken kwamen voor in 1920/1921, in 1929 tijdens de zware ijsperiode en voorts herhaalde malen na 1932. Hoewel de sedert 1 Januari 1935 uitgevoerde waarnemingen met (Jen zelfregistreerenden meter wegens de grootere diepte waarop deze werkte niet geheel vergeleken kunnen worden met die van vóór genoemden datum, wordt toch de indruk verkregen dat het chloorgehalte van het HW te Rotterdam sedert 1932 is toegenomen.

Het is een feit dat te Rotterdam in 1908 aan de oppervlakte nog geen extra zout tijdens HW kon worden waargenomen (zie § 5 en den staat voorkomend in het verslag van de commissie voor Delft) en dat thans de zoutgrens zeer dikwijls tot voorbij het Waterwerk komt (zie fig. 5).

Als een min of meer merkwaardig verschijnsel is nog te vermelden, dat het zout in 1939 minder ver landwaarts is gekomen dan in de vorige jaren, zelfs in die mate dat te Rotterdam het chloorgehalte bij