is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Commissie ingesteld door de Provinciale Bibliotheek te Middelburg deed eveneens een beroep op het Genootschap. Veel ging verloren door de ramp van 17 Mei 1940 en een bijdrage in geld zou zeer welkom zijn ; tevens werd verzocht boekwerken af te staan voor aanvulling van de boekerij. De vergadering ging accoord met het voorstel van het Huishoudelijk Bestuur om de commissie een keuze te laten doen uit de lijst van uitgaven van het Genootschap.

Aan Mr. A. Hustinx, die verschillende malen lezingen van het Genootschap met zijn filmapparaat illustreerde, is door het Huishoudelijk Bestuur een Atlas van Tropisch Nederland aangeboden als bewijs van waardeering voor zijn belangelooze hulp; ook deze geste van het Huishoudelijk Bestuur had de instemming van alle aanwezige bestuursleden.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Koloniën deed het Genootschap de tweede ƒ 2500 toekomen als subsidie voor het uitgeven van het werk van den heer Le Roux over de Nieuw Guinea expeditie 1939, nadat het Genootschap, zooals was overeengekomen, in December een paar proefvellen van het werk had ingezonden.

De volgens aanwijzingen van den heer Le Roux geteekende zeer groote kaart van Nieuw Guinea zou, na bij verschillende lezingen dienst te hebben gedaan, een plaats vinden in het Koloniaal Instituut; ook het Geografisch Instituut te Utrecht had blijk gegeven het bezit van deze kaart op prijs te zullen stellen. Hoewel het aanvankelijk scheen dat het Koloniaal Instituut wegens plaatsgebrek van deze aanwinst zou moeten afzien, werd op voorstel van Prof. Dr. L. P. Le Cosquino de Bussy besloten eerst nog het resultaat af te wachten van een nieuwe poging om een plaats voor de kaart te vinden in het Koloniaal Instituut alvorens haar in bruikleen af te staan aan het Geografisch Instituut.

Het aanbod van het Technisch Bureau J. Duiker te 's-Gravenhage om aan het Genootschap een zwijgende film van Shackleton's poolreis af te staan, deed bij het Huishoudelijk Bestuur het plan rijpen tot het aanleggen van een archief van aardrijkskundige films, door particulieren op hun reizen gemaakt en welwillend aan het Genootschap afgestaan; voor opbewaring en verzorging van de films zou de medewerking van het Koloniaal Instituut dienen te worden gevraagd ; de vergadering betuigde haar instemming met dit plan.

In verband met het volgens rooster in April aftreden van leden van het Algemeen Bestuur zal het Huishoudelijk Bestuur den toestand onder de oogen zien, die ontstaan is doordat leden van het Algemeen Bestuur momenteel in het buitenland vertoeven; op de volgende vergadering zal het Huishoudelijk Bestuur zijn standpunt terzake mededeelen.

De Penningmeester las vervolgens de begrooting 1941 voor en deelde mede dat het Genootschap van een bestuurslid dat onbekend wenscht te blijven ƒ 100 had ontvangen voor den aankoop van boeken; onder algemeene instemming dankt de Voorzitter dezen onbekenden gever.