is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gescher, F. M., Kennis van land en volk. Aardrijkskundig leerboek voor middelbareen kweekscholen. Wassenaar, H. J. Dieben. 8". Dl. aA. Nederland en de Overzeese Gewesten. 4e dr.. 172 pag- Geïll.. ƒ 2.35; geb. in linnen ƒ 2.90.

Godefroy, J., Enkele arbeidsproblemen van de Wieringermeer. Alphen a/d Rijn, N. Samson, 1941. 8°. Met kaarten, graf. en tab.. 74 pag.. ƒ 1 -9°- Publicaties v. d. Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, n°. 8. Sociografische sectie.

Heslinga, M. W., De onderdeelen van het Twentsche boerenhuis en hun benamingen. Met foto's en afb.. (Tijdschr. K. N. A. G., 1941. pag. 285—311).

Heyman, Hugo, Heemkunde in Noord-Brabant. Voordracht. Met inleiding van ViNC. Cleerdin. 's Hertogenbosch, N. V. Zuid-Nederl. drukkerij, 1941,8 . 44 pag..

Ilsen, J. F., Ruilverkaveling in de Langstraat. (Noord-Brabant). Met kaartjes. (Tijdschr. voor Kadaster en Landmeetkunde, 1941 •> Pag' 74 87).

Jaarboekje voor de provincie Gelderland ten dienste der gemeente-,dijk-, waterschapsen andere besturen voor het jaar 1941. Onder redactie van H. J. Giebing. 65e jrg.. Arnhem, G. W. van der Wiel & Co.. 8°. 454 pag.. f 2.60.

Keuning, H. J., Indeeling van Nederland in verkeersgebieden. Met kaarten (Tijdschr. v. econom. geogr. 1941, pag. 97—116).

Kuiper. J., De gemeente Neede en haar indeeling in economisch-geografische eenheden. Met kartogrammen en diagram.. (Tijdschr. v. econom. geogr. 1941, pag. 106—119).

Lijst Alphabetische — van gemeenten en onderdeelen van gemeenten. Met vermelding van de organisatorische indeeling. 7e dr.. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon. 8°. 196 blz.. ƒ 0.60.

Lijst van de namen der gemeenten in Nederland ingevolge beschikking van den secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandsche zaken van 8 Februari 1941 met aanduiding van provincie, kantongerecht en arrondissementsrechtbank en lijst van postadressen voor gemeentebesturen. (Maart 1941). Alphen aan den Rijn, N. Samson. 8°. 63. blz../0.65.

Mansholt, D. R., De waterschapslasten in de provincie Limburg. (Uitgegeven door het) Departement van landbouw en visscherij. Directie van den landbouw. 1940. 's-Gravenhage, Rijksuitgeverij. 8°. 106 pag.. Geïll.. Met bijl., ƒ 1.05.

Mansholt, D. R., De waterschapslasten in de provincie Noordholland. (Uitgegeven door het) Departement van landbouw en visscherij. Directie van den landbouw. 's-Gravenhage, Rijksuitgeverij. 8°. 308 pag.. ƒ 3-15-

Meyerink, H., Rapport over de te verwachten betrekkingen tusschen Friesland, en den Noord-Oost-Polder. Met kaartje. (De Ingenieur, 1941. A. pag. 173—175)Molen, S. J. van der, Boornbergum en de Boom. Met kaartje. (Tijdschr. K. N.

A. G. 1941, 320, 321).

Molen, S. J. van der, Het vraagstuk der Friesche Ga-namen. Met kaartjes.

(Tijdschr. K. N. A. G. I94'i Pag- 312—

Rapport over de te verwachten betrekkingen tusschen Friesland en den Noordpolder. Samengesteld door de door Gedeputeerde Staten van Friesland benoemde Commissie voor den Noord-Oostpolder. Leeuwarden, H. de Groot, 1941. 8°. Met kaarten. 48 pag..

Schuiling, R., Nederland. Handboek der aardrijkskunde. 6e dr.. 2e Supplement. Samengesteld d0or Moerman, H. J. en G. J. A. Mulder. Zwolle, Erven J. J. Tijl, 1941. 40. in pag.. ƒ 2.25; geb. ƒ 3.35.

Teixeira de Mattos, L. F., De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland. Deel X (3 bdn.), afd. VIL Het eiland Goedereede en Overflakkee. Met kaarten. 's-Gravenhage. Mart. Nijhoff I941- 8°.