is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuw-Guince. Voltooid werden:

1. de schetskaart i : 250000 in 25 bladen, zwartdruk (1936, 1937) ;

2. de overzichtskaart 1 : 2 500 000. Deze kaart werd in opdracht van het Molukken Instituut in 1936 geëntameerd, maar in 1938 geheel nieuw samengesteld met gebruikmaking van de resultaten der laatste expedities o.a. de Archbold expeditie; ze zou als spoeddruk (zwart) worden gepubliceerd.

Kleine Soenda-eilanden en de Molukken. Hiervan kwamen gereed:

1. de overzichtskaart van Bali 1:200000 (1931, I932) ;

2. de overzichtskaart van Halmaheira 1 : 500000 (1930, 1932).

Speciale vermelding verdienen nog de toeristenkaarten, nl. die van

West-Java 1 1250000 (1933), van het Idjen-Plateau benevens Bali 1 : 250000 (1932), en van Bandoeng en Omstreken 1 : 100 000 (1937, 1938) welke voor rekening van het „Officieel Toeristenbureau" werden vervaardigd, terwijl de K.P.M. in 1935 een kaart 1 : iioooojo van de toeristenroutes in den Archipel liet samenstellen; verder werd medewerking verleend bij de revisie en samenstelling van den Atlas van Tropisch Nederland van het Aardrijkskundig Genootschap (i93^> 1938). Veel tijd kostte ook de samenstelling van militaire kaarten, en van wandkaarten voor diverse tentoonstellingen — o.a. die van het 15e Internationaal Aardrijkskundig Congres te Amsterdam in 193^ — en verschillende jubilea.

Ook het aandeel van het Reproductie-Bedrijf in het tot stand komen van kaarten in de jaren 1930 t/m 1938 verdient vermelding; in deze periode werden nl. door het bedrijf afgedrukt 785 topografische bladen en 177 diverse kaartbladen of gemiddeld resp. rond 87 en 20 bladen per jaar.

C. Historisch resumé en stand op eind 1938 van de kaarteer ingswerkzaamheden13)

Deze gegevens — weer bedoeld als jubileumsbijdrage — zijn gemakshalve voor de topografische kaarteering samengevat in kaart 3 achter in deze aflevering en voor de overzichts- en schetskaarten in staat 2 aan het einde van dit artikel, zoodat hier volstaan kan worden met het geven van eenige aanvullingen.

1. De eerste kaarteering van Java (zie de op kaart 3 vermelde jaartallen) geschiedde grootendeels in de Bonne-projectie en op de voor de toenmalige nauwkeurigheid van detailtriangulatie en opneming te groote schalen 1 : 10 000 en 1 : 20 OOO; de meeste kaarten werden in zwart gereproduceerd. Alle volgende topografische kaarteeringen 20) zijn uitgevoerd in de polyederprojectie, die van Sumatra's Westkust op de schalen 1: 20 000, 1: 40 000 en 1: 80 000, maar daarna op de schalen 1 :25 000, 1 : 50 000 en 1 : 100 000, terwijl de reproductie in kleurendruk geschiedde, welke geleidelijk werd verbeterd, zoodat

20) De opneming van de Westerafdeeling van Borneo op astronomischen grondslag (1886—'95) leidde tot een overzichtskaart I : 200 000, weg- en rivierkaarten 1 : 50 000 en detailkaarten van hoofdplaatsen en omstreken.