is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ HET VIJF-EN-TWINTIG-JARIG DOCTORAAT VAN Mej. Dr. J. B. L. HOL

Kenige maanden geleden werd ons namens de Commissie die zich gevormd heeft om het 25-jarig doctoraat van Mej. Hol te herdenken en daarvoor een feestbundel uit te geven, gevraagd of wij genegen zouden zijn hiervoor plaatsruimte in ons Tijdschrift af te staan. Wij zijn op dit verzoek met vreugde ingegaan. Het Bestuur van ons Genootschap en de Redactie van ons Tijdschrift hebben voor den arbeid van Dr. Hol steeds de warmste waardeering gehad; bovendien gevoelen wij groote erkentelijkheid voor al hetgeen zij in het belang van ons Genootschap heeft gedaan.

Aan deze gevoelens werd niet lang geleden uiting gegeven door den Voorzitter van ons Genootschap, die Mej. Hol op den dag van haar huldiging bij gelegenheid van haar 25-jarige werkzaamheid in het Geografisch'Instituut te Utrecht toesprak en gelukwenschte, en door ons in een kort woord in dit Tijdschrift (Jg. 1940, pag. 649), waarin wij konden zeggen hoezeer wij het werk van Dr. Hol waardeerden en waarom wij het waardeerden.

Indien wij hier nog eens hetzelfde zouden doen, zouden wij in herhalingen vervallen. Wij willen hier dan ook alleen maar duidelijk maken waarom het ons verheugt aan den feestbundel voor Dr. Hol te kunnen medewerken. Van de hand van Dr. Hol verschenen nl. in de afgeloopen 25 jaar in ons Tijdschrift talrijke literatuurbesprekingen en een aantal zelfstandige artikelen en overzichten. Zij kenmerkten zich alle door degelijken inhoud en groote helderheid, gepaard aan een vlotten stijl, eigenschappen die voor de lezers van elk tijdschrift van belang zijn, maar wel in bijzondere mate voor de lezers van dit Tijdschrift, die een zoo bont gezelschap vormen. Gegeven het feit dat wij zoo dikwijls in onze relatie met Mej. Hol de ontvangende partij zijn geweest, verheugt het ons zeer dat wij nu ook eens de schenkende partij kunnen zijn.

Nog om een andere reden geeft het ons groote voldoening dat de feestbundel voor Mej. Hol in ons Tijdschrift verschijnt. Wij kunnen nl. door deze uitgave — waaraan ruim 25 auteurs hebben meegewerkt door inzending van een artikel of het schrijven van een voorwoord als blijk van hun groote waardeering voor de jubilaresse — toonen, hoe groot in Nederland de belangstelling is voor vraagstukken der physische- en der sociale aardrijkskunde, elk met haar eigen hulpwetenschappen; onnoodig te zeggen, dat wij nog bijzonder verheugd zijn dat al dit werk gedaan is om de jubilaresse te huldigen.

Ten slotte dit. Ruim vijf en twintig jaren heeft Dr. Hol aan ons Tijdschrift meegewerkt. Wij hopen voor haar en voor ons dat deze medewerking nog eens vijf lustra moge aanhouden en dat, als er dan een nieuwe Commissie een feestbundel ter harer eere zal uitgeven, deze wederom in ons Tijdschrift zal verschijnen.

De Redactie