is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENKELE MORFOLOGISCHE OPMERKINGEN OVER CUBA

door

Prof. Dr. L. RUTTEN (met 7 figuren en j foto's)

In een feestbundel voor Mej. Dr. Hol passen in de eerste plaats opstellen van morfologischen aard. Schrijver dezes is er zich van bewust dat het niet speciaal op zijn weg ligt dergelijke verhandelingen te schrijven. Wanneer hij dan toch in het volgende iets vertellen zal over wat hij op drie reizen naar Cuba van morfologische verschijnselen gezien heeft en over wat op grond van de literatuur er over opgemerkt kan worden, dan heeft dat slechts de pretentie een occasioneel betoog te zijn, gemaakt om ook iets bij te dragen voor de huldiging der jubilaresse. Hij zal zich daarbij beperken tot terrassen en rompvlakken, en niets zeggen over drie andere groepen van verschijnselen die op Cuba de belangstelling van iederen physisch-geograaf en geoloog moeten wekken, nl. de handvormige baaien, de karstverschijnselen en de enorme, door barrière-riffen omzoomde platten, die het eiland omgeven.

De zuiver morfologische literatuur over Cuba is zeer arm, maar in tal van geologische verhandelingen vindt men opmerkingen van morfologischen aard. E. J. Raisz i) heeft enkele woorden aan de physiografie van het eiland gewijd en een blokdiagram geteekend dat waarschijnlijk in Habana is uitgegeven2). Zijn tekst is zoo algemeen gehouden dat het geen zin heeft er verder op in te gaan. Uit zijn blokdiagram kan men echter lezen dat hij een aantal morfologische verschijnselen juist heeft geobserveerd. Wij komen daarop nog terug. Mevrouw G. Portela 3) heeft enkele waarnemingen van morfologischen aard over het eiland gegeven, maar zij komt niet, gelijk men uit den titel van haar opstel zou vermoeden, tot een algemeen physiografisch overzicht van Cuba. S. Massip en Mevrouw Massip4) daarentegen zeggen duidelijk dat men op alle Antillen vier rompvlakken kan onderscheiden, die met even zooveel erosiecycli

1) Raisz, E. J., Physiography of Cuba (Buil. Geol. Soc. Amer. 41, 1930, pag. 119. Abstract).

2) Diagrama fisiografico de Cuba disenado por cl Dr. Erwin J. Raisz, instructor de Geografia de la Universidad de Columbia, New York, bajo la dirección del Dr. Salvador Massip, profesor de Geografia de la Universidad de la Habana. 1929.

3) Portela Guillermina, El relieve de Cuba (C. R. Congr. Intern. Géogr., Paris, 1931, 1933, II, pag. 696—698).

4) Massip, S. y Sarah E. Ysalgue de Massip, Las Antilias, estructura y relieve (Revista Sociedad Geografica de Cuba XI, 1938, pag. 3—18).