is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 1, 1867, 01-01-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samen te hangen. Zij plooien en schikken zoo ten minste in hunne daden, indien al niet in hunne woorden. Zich altoos en in alles door die vermenging van weten en (reloof in zijn oordeel te laten leiden, is dan ook volstrekt onmogelijk; daarmede zou men de werkelijkheid en de ervaring tot in het ongerijmde toe in 't aangezicht slaan. Maar dan zie ik toch geene enkele reden, waarom wij zulke onnatuurlijkheden niet ook in onze theorie zouden afschaffen , en de leer niet zouden wijzigen naar de natuur. Dit is, dunkt mij, in alle opzichten verkieslijk. De leer zal dan beantwoorden aan de werkelijkheid en deze verklaren : het leven behoeft dan niet meer geschroefd te worden naar eene ijdele en onnatuurlijke leer.

VI.

Leiden nu onze godsdienstige richtingen althans in den vorm, waarin ze gewoonlijk worden geldig gemaakt, noodzakelijk tot bekrompenheid bij den een en onverschilligheid bij den ander, voeren zij ons af van de juiste verdraagzaamheid, dan is het de vraag, of deze laatste een ijdele klank moet blijven. Ik geloof het niet. Wij kunnen die verdraagzaamheid mogelijk maken door consequent voort te gaan met onze scheiding van het verschillend gebied van menschelijk denken en handelen, door ook het geloof streng af te scheiden van alle wetenschap. Voor zoover de moderne richting dit mocht bedoelen , komt aan haar de eer toe van tegenover alle lichtingen , die deze scheiding verwerpen, orthodoxie, supranaturalisme