is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 1, 1867, 01-01-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pensionaris der stad, bezocht en dat Nicoi.aas Biedt, later raad en burgemeester te Hoorn en P. G. Cruyi,, later med. doet. te Edara, zijn //contubernales studiorum" waren. Of hij zelf de doctorale waardigheid verkreeg is onzeker. Toen hij reeds den leeftijd van vier-en-twintig jaren bereikt had, stond hij nog altijd in twijfel bij welke gemeente hij zich zou aansluiten; wel hield hij zich overtuigd, dat de waarheid //naest bij de Doopsgesinden" te vinden was, — doch nog altijd bleef liet de vraag: onder welke afdeeling dan? Geen wonder: vooral in een stad, waar al deze afdeelingen bijzondere gemeenten hadden, en zulke strenge mannen als Syvaeut Pieters en Pietek Jans Twisck iu hooge eer stonden, kon onze Sleutel uit eigen ervaring getuigen, gelijk hij zich uitlaat in een gedicht aan zekeren J. Paling te Haarlem (gedagt. 28 Aug. 1632):

— meu 9iet veel twist gesproten Bij schier-eens-geloofs-genoten :

Om een kleyn, jae 't minste, punt Scheurt men, deylt men dit en gunt (21)

Laes! men doemt, men bant malkander,

D' eene kerck men bout aen d'ander En vast dienst bij dienst men doet.

Hier (roept elck) ghy wesen moet!

Soo verwert van alle stoelen (22)

Hoort men tsweert der tonge woelen,

Dat men doopt en wederdoopt.

Elck meent bij op 't seecker loopt!

(21) Her- en derwaarts.

(22) Preekstoelen.