is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 1, 1867, 01-01-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kau niet zeggen, dat door het feit van Stinstra's schorsing aan de eerste een gevoeligen slag toegebracht, of aan de laatste een einde gemaakt is, dat beiden in hem hare uitvaart vierden. Was Stinstra met vele geleerden dier dagen van nabij bekend en hun leerling geweest, in geen enkel opzicht waren zij van hem afhankelijk; nooit hebben zijne geschriften zulk eeu aanzien verworven, dat men zich op hem als autoriteit dorst beroepen. Den stempel vau zijn geest heeft hij niet op zijn tijd gedrukt, daartoe was zijn geest niet verheven, niet oorspronkelijk genoeg. Geen school heeft hij gesticht, van hem zijn geen bepaalde volgelingen te noemen. Geen nieuwe periode wordt met hem begonnen, en van geen enkel groot beginsel is hij de eerste of meest eminente vertegenwoordiger en drager. Men zou kunnen zeggen, dan toch van het beginsel vau : een vrije Kerk in een vrijen staat; maar dat is hij toch meest in negatieven zin, omdat hij de onaangename •gevolgen van het daaraan vijandige beginsel had ondervonden, ook was hij de eenige niet; terwijl Ds. Sbpp bovendien toe zal geven, dat hij uit het oogpunt van genoemd beginsel noch het leven van Stinstra, noch zijn tijd beschreven, dat niet tot het hart van zijn geschiedverhaal gemaakt en daaraan alles gesubordineerd heeft. Hetzelfde geldt van het verschijnsel der geestdrijverij in ons land, waarin Stinstra door zijn geschrift, dat haar moest bestrijden, geen onbelangrijke rol heeft gespeeld. Ook dit treedt niet genoeg op den voorgrond, om de keuze van Stinstra tot hoofdpersoon van zijp tijd te rechtvaardigen.