is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 1, 1867, 01-01-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de moderne wetenschap velen vervoert, de raam en het karakter vau doopsgezind behouden kan worden!

Dit toch is de slotsom der beraadslaging over een voorstel van Ds. K. Sybrandc in de vergadering van Bestuurders der Algemeene Societeit ten vorigen jare. ITet jaarverslag der Societeit heeft er ons mede bekend gemaakt. Gelijk het met jaarverslagen gaat, is het welligt aan de opmerkzaamheid van velen ontgaan, en door anderen spoedig vergeten. 1t Is de moeite waard om de aandacht der lezers van dit jaarboekje er op te vestigen, en wenschelijk is 't dat het door alle Doopsgezinden wordt overwogen, want het geldt hier een zaak van gewigt en van wijde strekking.

Wij deelen uit het Verslag de zaak mede, en achten ons verpligt vervolgens het onze er over te zeggen. Intusschen doen wij hulde aan de opregtheid en breedvoerigheid waarmede //de leden van de Commissie tot het Verslag" en met name prof. de Hoop Scheffer als Scriba'' het gesprokene tot aller kennis heeft trachten te brengen. Al betreft het een zaak van ernstigen zorgwekkenden aard, met terughouding en dubbelzinnigheid in de jaarverslagen onzer Algemeene Societeit zijn wij niet meer gediend.

Ds. K. Sybrandi dan bragt in de Bestuursvergadering in Junij des vorigen jaars een voorstel in van dezen inhoud :

//De "Voorzitter des Bestuurs zal voortaan aan degenen, die proponent wenschen te worden, hoofd voor hoofd kategorisch afvragen, of zij geheel en van harte instemmen