is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na zijn definitieve vestiging in Nederland (1926) trad hij, algezien van het voorzitterschap van den Vrijheidsbond tot 1933, in de politiek niet meer zoo op den voorgrond; in 1928 volgde nog zijn benoeming tot Minister van Staat, terwijl hij in 1929 zitting nam in de Eerste Kamer. Onverzwakt bleef evenwel zijn belangstelling voor alles wat met onze koloniën in verband stond. Het Koloniaal Instituut, Oost en West, Indisch Genootschap, Moederland en Koloniën, Aardrijkskundig Genootschap en tal van andere instellingen konden bij hun pogingen om den cultureelen band tusschen de verschillende deelen van het Nederlandsche Rijk nauwer aan te halen op zijn steun rekenen en van verschillende van deze instellingen was hij bestuurslid. Ons Genootschap heeft hem tal van jaren onder zijn leden mogen tellen, terwijl hij meermalen deel uitmaakte van het Algemeen Bestuur. De Algemeene Ledenvergaderingen van ons Genootschap werden trouw door hem bezocht, de laatste maal nog op 10 Mei jl. als Voorzitter van de „Maatschappij ter bevordering van het natuurkundig onderzoek der Nederlandsche Koloniën". Dit voorzitterschap wijst tevens op de veelzijdigheid van zijn belangstelling voor het Nederlandsche Rijk buiten Europa, een veelzijdigheid die zich zeker ook uitstrekte tot de geografische vraagstukken in onze Overzeesche Gewesten. Reeds daarom mocht in dit Tijdschrift een kort overzicht van dit voor ons koloniale bestuursbeleid zoo vruchtbaar leven zeker niet ontbreken.

BIBLIOTHEEK VAN HET GENOOTSCHAP AANWINSTEN

Deze bevindt zich in het gebouw der Universiteits-Bibliotheek der Gemeente Amsterdam, Singel 421. Aanvragen om boeken en kaarten, ook die per post, behandelt het personeel der Univ. Bibl.. Geschenken (ook van proefschriften, overdrukken, kaartwerken) voor het Genootschap te richten aan het Secretariaat (Raadhuis, Kamer 14, Amsterdam-C) of aan een der beide Bibliothecarissen van het Genootschap

Balen, W. J. van, Zes Nederlandse antillen. Een overzicht van ons gebiedsdeel Curagao.' Deventer, W. v. Hoeve, 1941. 8°. Met afb.. 93 pag.. ƒ 1.85. (1549D24)

Berg, L., Les régions naturelles de 1'URSS. Trad. frang. par G. Welier. Avec croquis. Payot, Paris 1941. 8°. (Bibliothèque géographique). 382 pag.. ƒ 4.10 ing..

Butter, J., Praehistorische vondsten te Deventer en elders. Met afb. (in : Geologie en mijnbouw, 1941, pag. 262—270). (A- <-». Overdr.)

Crinö, S., La scoperta della carta originale di Paolo dal Pozzo Toscanelli che servi di guida a Cristoforo Colombo per il viaggio verso il Nuovo Mondo. Firenze, Istituto Geografico Militare, 1941. 8°. Con tav., 32 pag. (Overdr.: L'Universo, XXII, 6). (A- G" LVI' IO)

Daar wérd wat groots verricht .. . Nederlandsch-Indië in de XX*te eeuw. Samengesteld en verzorgd onder leiding van W. H. v. Helsdingen [en] H. Hoogenberk. Met afb.. Amsterdam, N. V. Uitgevers Maatsch. „Elsevier", 1941. 8°. 515 pag../8.50.

(1548 F 16)