is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4e. Het feit dat Pt. de weg-lengten onverkort heeft gebruikt en als rechte lijnen behandeld kan de misvorming plaatselijk nog in de hand hebben gewerkt.

Gezien de uitkomsten van het onderzoek bij een aantal punten aan de kusten van de Middellandsche Zee, die voor een deel zulk een opvallend groote afwijking van de norm te zien hadden gegeven, maar waarbij tevens een zekere regelmatige groei van de afwijking aan den dag was getreden, scheen de kans om meer inzicht in den aard van het proces te verkrijgen daar wel het gunstigst. Doch het aantal der onderzochte punten was slechts gering geweest, bij een verder onderzoek zou het belangrijk moeten worden uitgebreid. Verder was het duidelijk dat, op grond van de 3e conclusie hierboven, daarbij nu ook noodzakelijkerwijze de breedten moeten worden betrokken.

Hier volgt dan in de eerste plaats een tabel aangevende de bij de kusten van Italië verkregen uitkomsten. Kortheidshalve is van het vhg het eerste lid 15 weggelaten. Na het vhg volgt een opgave hoeveel (ware) minuten het betrokken punt bij Pt. te veel Z of X ligt.

No. Punt

Verhoudingsgetal

Afwijking in breedte

No. Punt

Verhoudingsgetal

Afwijking in breedte

1 Aquileia 18 Z 50' 16 Taefinaeus bocht 19,3 Br goed

2 Ravenna 19 Z 30' 17 Velia 20 Z 25'

3 Ancona 18,4 N 5' Knik

4 Truentusmond 19,2 N 25' 18 Napels 20,5 N 5'

Knik 19 Cumae 20,3 N 20'

5 Aternum 20,8 Br goed 20 Lirismond 20 Br goed

6 Ortona 20,9 Br goed 21 Circei 20 Br goed

7 Gargani prom. 20,3 2 50' 22 Antium 20 Br goed

8 Barium 20 2 60' 23 Ostia 20,1 Z 15'

9 Brindisium 19,2 2 60' 24 Pyrgi 20 Z 30'

10 Otranto 19,2 2 60' 25 Cossa 20 Z 30'

11 Yapigium prom. 18,9 2 60' 2^ Populonia prom. 19,7 Z 55'

12 Tarentum 20 2 30' 27 Arnomond 19,7 Z 60'

13 Thurium 20,9 2 io' Luna prom. 19 Z 80'

14 Leucapetra prom. 19 ^ 29 Genua 18,7 Z 130'

15 Scyllaeum prom. 19,4 Br goed 30 Monaco 19,4 Z 60'

Uit de vergelijkende beschouwing van deze cijfers blijkt dat er een groot verschil bestond tusschen Noord- en Midden-Italië eenerzijds en Zuid-Italië anderzijds. De scheidingslijn tusschen deze beide deelen kon vrij scherp worden aangegeven als loopende van een punt tusschen Velia en Napels aan de westkust naar een punt tusschen de Truentus en Aternum aan de oostkust. Het noordelijke