is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Secretaresse van de Commissie Utrecht is Mej. Dr. Jacoba B. L. Hol, Burg. de Withstraat 84, De Bilt (U.).

De Rotterdamsche Commissie organiseerde de volgende lezingen: 25 Januari — de film Tanah Sabrang, toegelicht door den Heer Manus Franken.

1 Maart — Prof. Dr. Th. J. Stomps: „De plantengeografie van de Alpen" (met lichtbeelden in natuurlijke kleuren).

29 Maart — W. Voorbeijtel Cannenburg: „De Nederlandsche Poolexpeditie 1882-1883. Een overwintering op het Poolijs" (met lichtbeelden.

De lezingen werden gehouden in samenwerking met de Vereeniging „Koloniaal Instituut"; de Vereeniging „Oost en West", afd. Rotterdam en de Ned. Natuurhistorische Vereeniging, afd. Rotterdam.

Als Secretaris van de Commissie Rotterdam treedt op de Heer J. J. Kloppert, Tollensstraat 102 B.

Te Groningen organiseerde de Commissie één lezing:

15 Maart — Prof. Dr. A. J. P. van den Broek: „De bewoning van Nederland in hoofdzaak vóór den Hunenbeddentijd" (met lichtbeelden).

Deze lezing werd gehouden te zamen met de Vereeniging voor Terpenonderzoek.

De Secretaris van de Commissie Groningen is Dr. Ph. H. Kuenen, Star Numanstraat 25.

Te Tilburg werden dit jaar geen lezingen gehouden.

De Secretaresse van de Commissie Tilburg is Mej. Dr. Jacoba B. L. Hol, Burg. de Withstraat 84, De Bilt (U.).

De Redactie-Commissie zond een uitvoerig verslag in, dat wij hier verkort weergeven.

De Commissie bestond-bij den aanvang van het jaar 1941 uit de leden: Prof. Dr. L. Rutten (Voorzitter), Dr. J. van Hinte, Dr. A. N. J. den Hollander, Prof. Dr. K. Oestreich, de Heeren P. M. van Riel en C. C. F. M. Ie Roux, Prof. Ir. J. H. G. Schepers (Secretaris) en Ir. F. L. Schlingemann.

Begin September traden Dr. J. van Hinte en Dr. A. N. J. den Hollander uit de Commissie, waarin zij gedurende vele jaren, in aangename samenwerking door hunne adviezen, beoordeelingen van aangeboden artikelen en boekbesprekingen een waardevolle plaats hadden ingenomen, en werd het lid van het Huishoudelijk Bestuur C. Wessels S.J. in de Commissie opgenomen.

Het Tijdschrift kon tot en met de Juli-aflevering geregeld tweemaandelijks verschijnen. Daarna is evenwel door de tijdelijke stopzetting van alle werkzaamheden van het Genootschap een stagnatie veroorzaakt, zoodat de aflevering No. 5 (September) eerst op 1 November en de aflevering No. 6 (November) eerst eind November konden uitgaan.

N. A. G., L1X. o