is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als men voor het Westland een ver vooruitziend natuurschoonplan wil maken, lijkt het evenwel nog niet voldoende naast het strand het natuurmonument Staalduin te bestemmen voor de ontspanning der bevolking. Het landgoed ligt helaas voor het Westland ook tamelijk excentrisch, en dit geldt voor de landgoederen bij Rijswijk eveneens. Er is intusschen nog een zand- of duinstrook langs de zee. Het strand alleen is voor de meest gunstige ontspanning lang niet zoo geschikt als strand met een duinlandschap of duinpark daarachter. Van een park kan thans zeker nog geen sprake zijn, want in het eigenlijke Westland is het toegankelijke duin overal kaal, behalve een klein gebied van 10 ha bij den Hoek-van-Holland (de Hoeksche boschjes). Ten N van het eigenlijke Westland is de smalle duinstrook van Den Haag tot Kijkduin reeds door den plantsoenendienst veranderd in een mooi, natuurlijk aandoend, park, dat ons tot voorbeeld kan strekken ; het ligt evenwel te ver van het Westland af. De zandgrond tusschen het landgoed Ockenburgh en de zee bezuiden Kijkduin zou veel beter geschikt zijn geweest voor het vormen van een Westlandsch ontspanningsterrein, maar helaas hebben de Westlandsche gemeenten verzuimd daarover tijdig de beschikking te krijgen en aldus het eikenen dennenbosch dat er thans nog is, veilig te stellen 7). De gemeente Den Haag is hier het Westland vóór geweest; in het uitbreidingsplan van den Heer Dudok is voorzien dat een zeer smalle duinstrook van Kijkduin tot halfweg Terheide tot een duinpark wordt gemaakt, doch van de landwaarts gelegen mooie bosschen (foto's 1 en 2) zal helaas de grootste helft worden bebouwd, en dwars door het overblijvende houtgewas is, zoo als boven reeds werd gezegd, een groote verkeersweg van Den Haag naar Monster en verder geprojecteerd, als verlengde van de Laan van Meerdervoort.

Er is echter nog een breede strook duin, onmiddellijk ten Zuiden van deze aan Den Haag behoorende bosschen gelegen, die geheel en al onbegroeid is en gelukkig ook nog onbebouwd. Deze duinzone van circa 85 ha ligt in de gemeente Monster, d.i. vlak bij het centrum van het Westland. Ze biedt thans nog een troosteloozen aanblik, maar kan door bebossching in een mooi recreatieterrein worden herschapen. Dit zal reeds spoedig het geval zijn voor een ander duingebied, dat er voorheen evenzoo uitzag: wij bedoelen hier een kort geleden door de gemeente Monster beplant stuk duin van 40 a 50 ha ten NO van Terheide8). Als het Westland voor zijn recreatie naast het Monstersche duin nog de beschikking zou krijgen over het gebied van 85 ha en dit ook nog zou kunnen bebosschen, zou een nog belangrijker winst aan natuurschoon worden verkregen; beide genoemde duingebieden zijn het eigendom van Delfland. Men zou dan evenwel terdege rekening

7) Tijdens den vorigen wereldoorlog is veel mooi eikenhout in deze bosschen gekapt.

8) De kosten van deze beplanting, in het zg. Polanen's duin, bedroegen slechts ƒ 700,— per ha en de Staat nam hiervan ca. 5/8 voor zijn rekening, terwijl het overblijvende nog voor de helft door de provincie werd gedragen. De provincie Noordholland doet meer dan Zuidholland en beboscht voor eigen rekening groote duinterreinen bij Kastrikum, Egmond en Bergen.