is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvan de nootjes bij wijze van pinang gepruimd worden). Wenscht een vrouw die niet anders dan zoons heeft een dochter, dan vraagt ze aan een moeder van veel dochters om telkens uit haar sirihtasch te mogen pruimen.

45. Verboden tijdens de zwangerschap

Evenals alle andere volken in den Indischen Archipel meenen de bewoners van het stroomgebied van de Karama, dat allerlei handelingen van de aanstaande ouders zoowel ten goede als ten kwade invloed uitoefenen op het te verwekken kind, een invloed, die zoowel op de ongeboren vrucht inwerkt, als op de wijze, waarop deze ter wereld zal komen. Daarom ontvangen jonge vrouwen die voor de eerste maal zwanger worden, van grootouders en tantes allerlei raadgevingen hoe ze hebben te handelen, en waarvoor ze zich in acht hebben te nemen. Zoo moeten ze vele dingen vermijden waarvan men door sympathetische werking een langdurigen en zwaren partus verwacht. De zwangere vrouw moet daarom nooit in de deuropening of op een drempel (Gal. appang, Sa'd. ampang) gaan zitten; de trap af- of opgaande moet ze niet halverwege omkeeren; als ze haar mand op den rug draagt, moet ze de zeelen niet over de schouders, maar over het voorhoofd leggen. Begrijpelijk ook is dat ze die mand, zoodra ze thuisgekomen is, dadelijk leeg moet maken.

De meeningen verschillen of het de zwangere vrouw veroorloofd is te naaien; in sommige dorpen zegt men van wèl, in andere van niet; in Wono (Seko) zei men dat ze wel mag naaien, maar niet een kleedmgstuk af mag maken. Ze zal zich ook een moeilijke bevalling op den hals halen als ze op een steen of een rijstblok gaat zitten; als ze in huis plaats neemt met den rug naar het vuur; als ze ter garnalenvangst gaat of garnalen eet (dit laatste brengt men in verband met het ongedurig heen en weer zwemmen van deze diertjes: het kind zal niet rechtstreeks en zoo spoedig mogelijk ter wereld komen).

Ook wat betreft hetgeen ze eet heeft de zwangere vrouw zich in acht te nemen; ze moet gedurende haar zwangerschap geen kokos eten, want hierdoor zou het kind met veel slijm bedekt zijn bij de geboorte; het eten van Colocasia is af te raden, want deze aardvrucht gaat spoedig tot bederf over, zoodat het kind weieens dood ter wereld kon komen.

1 dezelfde reden moet ze zich ook onthouden van het vleesch van

gestorven dieren. Een miskraam zou weieens kunnen volgen wanneer

zij den vinger in het gat van het mortier stak waarin Spaans'che peper

fijn gewreven wordt; of als zij de hand in een kookpot stak om daaruit te eten.

De aanstaande vader heeft zich eveneens voor verschillende dingen in acht te nemen wanneer hij de bevalling van zijn vrouw niet ten kwade wil beïnvloeden: hij moet zich gedurende haar zwangerschap het haar met laten snijden; hij moet zijn mes niet in het handvat vastlijmeniij moet geen gaten stoppen die in de waterleiding naar ziin sawah mochten zijn ontstaan. Door andere handelingen zou hij een miskraam doen ontstaan, b,v. als hij de schotten in een bamboe doorstootte om