is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geografische gegevens wijzen uit dat het een groot eiland was in den Indischen Archipel waarvan de afmetingen waren volgens de T'ang-annalen 50 dagen Oost-West en 20 dagen Noord-Zuid (reis te voet). Deze afmetingen zijn zeer wel toepasselijk op het grooter Bangka zooals het in dien tijd was: verbonden met Balitoeng en met Poelau Berhala. Van dit grooter Bangka is de verhouding der dimensies Oost-West en Noord-Zuid inderdaad ook 50 : 20 of 2J/2 : 1 (zie plaat 4).

Dit groote eiland lag Zuidoost van Ganton, Oost van Palembang en tien dagen zuidelijk van Kedah. Van Tonkin komende werd het bereikt via Si'am en Tatang (den mond van de Moesi-rivier, zie boven). Men koerste blijkbaar eerst naar den Sumatra-wal alvorens P'o-li aan te doen (tengevolge van wind en stroom?). Houdt men er rekening mede dat op den reisduur van tien dagen in dezen tijd der zeilvaart, afhankelijk als men was van wind en stroom, jaargetijde en gelukkige navigatie, niet volkomen staat valt te maken (van Kedah naar Malayu was het volgens I-tsing 15 dagen), dan beantwoordt de ligging van P'o-li vrij nauwkeurig aan die van het eiland Bangka.

Dit resultaat verkrijgt men ook indien men etymologisch te werk gaat.

Op de Wu-pei-pi-shu komt West van Kia-li-ma-ta = Karimata in de Zuid-Chineesche Zee een eiland Ma-li-tung voor, ten Westen waarvan het eiland P'eng-kia = Bangka ingeschetst staat. Dit kan dus niets anders dan Balitoeng zijn, dat in de Hsing ch'a sheng lan van Fei Hsin Ma-yi-tung heet. Waar het laatste letterteeken tung in het Chi-

neesch de beteekenis heeft van ;,oost", is Ma-li-tung dus het Oost van Ma-li gelegen eiland en waar volgens de Sin T'ang chu P'o-li ook Ma-li geheeten was, moet het P'o-li waar Ma-li-tung ten Oosten van lag, niet anders zijn dan Bangka, geheel overeenkomstig de W u-pei-pishu: P'eng-kia ten Westen van Ma-li-tung.

Cornelis de Groot, in zijn: Herinneringen aan Blitong, deelt mede dat volgens de Inlandsche overleveringen de naam Blitong afgeleid zou zijn van Bali-potong = het van Bali afgesneden stuk 31). Zijn conclusie dat het eiland Bali, dat bij de Inlanders in hoog aanzien stond, in stukken gesneden en Blitong een van die stukken zou zijn, moet al heel ver gezocht worden geacht.

Meer voor de hand liggend zou het zijn om dit Bali ook alweer als Ba-li te beschouwen dat weer = P'o-li is en van dit P'o-li door het eeuwenlange uitschurings- en uitprepareeringsproces (waardoor de Gasparstraten tusschen Bangka en Balitoeng ontstaan zijn) Balitoeng afgescheiden te achten. Tegenover Balitoeng aan de andere zijde der Gasparstraten ligt op de zuidoostelijke landengte, waar kaap Bagmda

31) Volgens een andere overlevering, te vinden bij F. S. A. de Clercq in . Bijdragen tot de geschiedenis van het eiland Bangka (B.K.I., Vle volgreeks, ie deel), zou Bangka ontstaan zijn door een strook lands die zich van Djohore afgescheiden had. Hierin vindt men de vroegere samenvoeging der Selat-eilanden en het aangehecht zijn als een landtong aan het schiereiland weer teruig.