is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERZICHT N°. i

Nummer van het blad

NAAM VAN TOELICHTING

HET BLAD BEWERKT DOOR

I Aantal pag.

BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE

1 128 Grouw M. Wiegersma _ Greidhoek; terp- en dijkdorpen ia 't W.; in het O. alleenstaande woningen; Prinsenhof

2 62 Ezinge Mej. M. W. Alderts 13 Nieuwe en oude waterloopen; terpen; „Blockflur" verkaveling; lage polders

3 33 Uithuizen Dr E. W. Hofstee 5 Wadden; kwelders en zeepolders; landaanwinning; verkaveling; landbouwstreek

4 12 Assen-Oosthelft. F. J.Hagewinkel en H. Eggink 8 Veenkoloniën (ontstaan, middelen van bestaan). Hondsruggebied

5 '31 Anlo H. Eggink 1 Gemengd bedrijf; brinkdorpen; ontginning. Sölle, esschen

6 399 Enschede Dr A. Blonk 3 Stuwwal; invloed bodemgesteldheid op economisch leven; Twentsche industriestad

7 455 Beltrum Dr T. Heringa 3 Typisch blad met verspreide, alleenstaande boerderijen. Scholtewezen

8 40 ; Arnhem-Westhelft1) G. J. A. Mulder 6 Veluwezoom; Onze groote rivieren (uiterwaarden enz.). Tuinbouw. Rijk van Nijmegen

9 467 Venendaal G. J. A. Mulder 9 Geldersche vallei naast Utrechtschen heuvelrug. Het veen als grens. Veenendaal

10 311 Wormerveer D. T. Rodenburg 4 Deel van het Hollandsch-Utrechtsche laagveen; polders; boezems. Zaansche industriegebied

11 365 Haarlemmermeer... W. J. Boerefijn 2 Droogmakerij; gemalen; Eigenaardige vormen van nederzettingen; Geestgronden

12 383 Lisse Dr W. J. Jong 6 Jonge en oude duinen; oude strandvlakten; bloembollenstreek, lintbebouwing

13 479 Naaldwijk Dr II. J. Keuning — Tuinbouwgebied met warenhuizen. Nieuwe waterweg. Westland

14 5°2 Rotterdam W. de Klein 8 Havencomplex; plattegrond van een groote stad en omgeving (stadsuitbreiding)

15 44B Biesbosch 2) F. Landmeter 6 Historische ontwikkeling; Bergsche Maas; land- en waterwegen; getijdenwateren

16 598 Zierikzee J. M. T. Hefting 5 Inlagen en andere oeververdediging; ontstaan van een Zeeuwsch eiland

•7 635 Zoutelande E. Mos 5 Dijken; vliedbergen; oude waterloopen. Veeteelt op klei

18 691 Eindhoven M. J. van den Berg 4 Ontwikkeling van een Brabantsche industriestad; invloed op de omgeving

19 J 7^3 Heeilen Pater P. Bouwman 7 Rivierterrassen; lössgebied; opkomende mijnbouwstreek

20 766 Valkenburg H. Zuylen 3 Zuid-Limburgsch landschap, grondsoorten, nederzettingen en kasteelen

1) = I : 5°o°o; de andere kaarten op 1 : 25 000.

2) — I : 25 000, nieuw model (fotogrammetrische uitgave).