is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oever- en dijkvallen kwamen voor in den polder Onrust en in den polder Oud-Noordbeveland op Noord-Beveland en in den Willem Annapolder op Zuid-Beveland.

Van de werken tot landaanwinning vallen uiteraard als voornaamste weder te vermelden die tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee.

Aan den afsluitdijk werd op den Makkumerwaard over een lengte van ongeveer 2 km een buitenberm aangebracht. Langs de noordzijde van Wieringen werden beschermingen tegen golfslag versterkt.

Ten behoeve van de scheepvaart werden verschillende werken uitgevoerd. Te Nijkerk werd het oostelijk havenhoofd vernieuwd en de haveningang verbreed.

Aangevangen werd met de werken voor het maken van den Noordoostelijken Polder. De in 1936 aangevangen werkhavens te Urk en te Lemmer kwamen gereed. Op drie plaatsen werd begonnen met het maken van den meerdijk, namelijk aansluitende aan de werkhaven te Lemmer over 10 km, aansluitende aan de werkhaven te Urk, over 6,2 km en bezuiden Schokland over 6 km lengte. Over een gezamenlijke lengte van 7 km kwamen deze dijkvakken nagenoeg gereed. Bij wijze van proef werd een gedeelte van het dijkvak Ramspol-Kadoelen gemaakt, teneinde zich ervan te vergewissen of de aanleg daarvan met in de nabijheid te baggeren specie uitvoerbaar was. De levering van de machinale inrichting van het ontworpen Dieselgemaal bij L rk werd aanbesteed.

In den Wieringermeerpolder werden verschillende verbeteringen aan het wegennet en aan het kanalennet uitgevoerd. Met het in cultuur brengen van de Wieringermeer werd voortgegaan, 50 boerderijen werden gebouwd. Aan het einde van het jaar waren 255 boerderijen gebouwd en hedroeg het bevolkingscijfer 3521.

Op de Friesche Wadden werden verschillende landaanwinningswerken gemaakt.

In Overijsel werd voortgegaan met ontginningen te Staphorst, te Rijsen en in het waterschap Vollenhove. In Noordholland werd begonnen met het droogmaken van het oostelijk deel van de veenderij De Eendracht bij Halfweg.

Van de vergunningen, ingevolge de Rivierenwet verleend voor werken, welke op den toestand der rivieren van invloed kunnen zijn, vermelden wij ditmaal die voor den tunnel onder de Nieuwe IVIaas te Rotterdam.

Het verslag geeft voorts mededeelingen over den stand der werkzaamheden betreffende de tweede herziening van de Rivierkaart. Van de Waterstaatskaart verschenen in 1937 de bladen Almeloo (W) en (O) en Rotterdam (O).