is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denis van onze kunst opgenomen, terwijl uiteraard ook aan het zoo karakteristieke landschapsschoon van Nederland aandacht zal worden gegeven.

Een brochure over de eerste Nederlandsche kunstweek, bevattende het programma etc. in de Nederlandsche-, Duitsche-, Engelsche of Fransche taal, is verkrijgbaar bij den algemeenen leider, mr. J. K. van der Haagen, referendaris bij het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 's-Gravenhage, Oostduinlaan 2.

COMPTES RENDUS DU CONGRÈS INTERNATIONAL DE GÉOGRAPHIE, AMSTERDAM 1938. TOME PREMIER, ACTES

DU CONGRÈS.

Met dit deel, bevattende verscheidene gegevens over het congres, officiëele redevoeringen bij de opening en sluiting, gehouden voordrachten en discussies, zijn de verslagen voltooid. Uit technische overwegingen en om in overeenstemming te blijven met de verslagen van vorige congressen, is dit jongst verschenen deel I genoemd, en het eerst verschenen deel (bestaande uit dertien afzonderlijke boekjes) II.

Voor de verkrijgbaarstelling bij de firma E. J. Brill te Leiden, zie men dit tijdschrift 1938, blz. 845.

Bibliotheek van het Genootschap

Deze bevindt zich in het gebouw der Universiteits-Bibliotheek der Gemeente Amsterdam, Singel 421, telefoon 32579. Aanvragen om boeken en kaarten, ook die per post, behandelt het personeel der Univ. bibliotheek. Geschenken (ook van proefschriften, overdrukken, kaartwerken) voor het Genootschap te richten aan het Secretariaat, Koloniaal Instituut, Linnaeusstraat 2a Amsterdam O. of aan een der beide bibliothecarissen van het Genootschap.

Aanwinsten

Atlas des deutschen Lebensraumes in Mitteleuropa. Hrsg. von Norb. Krebs. Leipzig 1937— . f°. (Kaartenzaal)

Bakker (J. P.), Morphologische Untersuchungen im zentralen und nordöstlichen Morvan (Zentral-Frankreich) Berlin 1937. 8°. Mit Abb. u. Karten. (Sonderabdr. a. 4. Zeitschr. der Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin, 1937, n°. 3/4). (A. G. Overdr.)

Bates, (D.), The passing of the aborigines. A lifetime spent among the natives of Australia. With forew. by Geo. Murray, and an introd, by Arth. Mee. London, John Murray 1938. 8°. 258 pag. With ill. ƒ5.25. (,705 H 26)

Bleeker (W.), Meteorologisches zu den 3 hollflndischen Karakorum-Expeditionen. ^Reprinted from Proceedings XXXIX, 6—8, 1936. Kon. Akad. v. Wet. te Amsterdam).

(A. G. Overdr.)

Brugmans (I. F.), Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië. Groningen, J. B. Wolters, enz. 1938. 8°. Met photo's. 370 pag. ƒ4.90. (1549 D 6)

Butke (R.), Die Stadie des nördlichen Mecklenburg innerhalb der westbaltischen Vorstufe. Kostock 1937. 8°. Mit Tab. u. Karte. Beiheft zu den Mitteilungen der geogr. Gesellsch. zu Rostock, n°. 9. (V. V. 4224, IX.)