is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogst bescheiden, feitelijk onvoldoende middelen — een groot succes wisten te behalen.

Daarnaast kan de Redactie niet nalaten de aandacht in het bijzonder te vestigen op hetgeen de Archbold-expeditie heeft kunnen bereiken door doelmatige samenwerking van vliegtuig, radio en patrouilles. Zeker, voorbeelden daarvan zijn reeds bekend, maar het onderhavige leert zoo duidelijk hoe met betrekkelijk geringe middelen de achterstand in kennis, althans van detailkennis voor het Nederlandsche deel van het groote eiland kan worden aangevuld. Vooral oud-deelnemers aan de vroegere exploratie, die zoo sterk de gebondenheid hebben gevoeld, welke gevormd werd door de gebrekkige bevoorrading en het slechte uitzicht, tengevolge van de dichte bebossching, zullen worden getroffen door de huidige mogelijkheden, zooals die zoo duidelijk blijken uit de toepassing op de patrouille-tochten van kapitein Teerink en luitenant van Arcken.

Te hopen is dat het Indische Gouvernement zijn beschermende hand op actieve wijze over de sympathieke bevolking der gebergte-dalen zal uitstrekken door verdere geleidelijke verkenning, penetratie en studie, en geleidelijken opbouw van de moderne cultuur, zooals in overweging is gegeven in de 12de mededeeling van de Nederlandsche commissie voor internationale natuurbescherming (zie ook dit tijdschrift 1938,

blz. 955).

Ten slotte zij nog medegedeeld dat, volgens een bericht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 11 April, de expeditie thans is geeindigd. Eind April zou de heer Archbold per vliegtuig naar Australië vertrekken; kapitein Teerink en dr. Toxopeus naar Java. In Mei zouden de heeren Brass, Richardson, de luitenants Van Arcken en Schreuder, alsmede de officier van gezondheid Huls hen volgen.

De Redactie hoopt in staat te worden gesteld in een volgende aflevering een verslag van de werkzaamheden sinds 7 October te kunnen geven.