is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vragen te stellen: Waarom hebben de blanke rassen tot nu toe in het algemeen gefaald, geslaagde uitgebreide nederzettingen van blijvers in de tropen te vestigen ? Begint daarin thans verandering te komen? Kan men op uiteindelijk slagen hopen? Vragen waarop nog geen algemeen aangenomen volledige antwoorden zijn gegeven. Hij verwacht, dat de oplossing van het probleem hoofdzakelijk van medische zijde zal moeten komen, maar dat medewerking van staatslieden, economen, geschiedkundigen, geografen en ingenieurs daarbij niet gemist kan worden.

Dr. Price acht de mathematische begrenzing der tropen door de beide parallellen van 231/2° breedte als grondslag voor zijn studie met geëigend; in het voetspoor van Austin Miller en Ëllsworth Huntingdon neemt hij voor die begrenzing de jaarlijksche isotherm van 70° F. aan. Daarbinnen onderscheidt hij een aantal typen van klimaten en van streken, waarvan hij reeds aanstonds de vochtige equatoriale laaglanden en de woestijngebieden buiten beschouwing stelt, omdat hij aanneemt, dat deze streken geheel ongeschikt zijn voor vestigingen van blanke blijvers.

Gegevens voor zijn onderzoek heeft de schrijver ontleend aan de geschiedenis, de statistiek en de uitkomsten in laboratoria verkregen. Eerst nadat tegen het einde der 19de eeuw de eerste opzienbarende ontdekkingen op het gebied der zoogenaamde tropische ziekten werden gedaan, kan volgens hem van het begin van wetenschappelijk onderzoek van het probleem worden gesproken. Wat daarvóór ligt, noemt hij het vóór-wetenschappelijk tijdperk, waarvoor slechts in de geschiedenis fragmentarische aanwijzingen van de oorzaken der mislukking of het geringe succes der sinds 1500 plaats gehad hebbende vestigingen van blijvende blanken te vinden zijn. Price behandelt deze oorzaken en hunne gevolgen in het kort en beschrijft daarna hoe geleidelijk, doch vrij snel, door de ontwikkeling der transportmiddelen, maar vooral door den vooruitgang der medische en hygiënische wetenschap, de levensomstandigheden der blanke blijvers werden verbeterd. Toch, zegt hij, zijn ook thans de drie groote moeilijkheden niet overwonnen : ziekten, klimaat en de invloed der inheemsche gekleurde rassen. )e invloed van het klimaat acht hij nog een onopgelost probleem te zijn; de ziekten, vooral de malaria, heeft men nog geenszins onder de knie, ook al zijn in het onder gunstige omstandigheden verkeerende Queensland goede resultaten verkregen. Zelfs in de kanaalzone van Panama, waar men zoo reusachtig veel aan ziekte-bestnjding heeft gedaan, zegt Price, is men slechts veilig binnen de medically fortified camps". Inheemsche rassen oefenen zoowel op economisch als op medisch gebied, een ongunstigen invloed uit. Pen talrijke bevolking werkt verslappend op de blanke immigranten, doordat zij goedkoope arbeidskrachten verkrijgbaar doen zijn, hetgeen leidt tot vermijden van handenarbeid door de blanken, die daarin nog lichtelijk gestijfd worden door verkeerd geplaatsten trots. Voorts ondermijnen de inheemschen in vele ge-