is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

los van de fluctuatie van de wereldmarkt en mits de afzet georganiseerd wordt, wat men bij de vestiging van een Nederlandsche nederzetting gemakkelijk in de hand heeft. Dan zal de Nederlandsche kleine boer, die op het oogenblik in het vaderland geen grond kan vinden om er een bedrijf op te vestigen — en ondanks alle ontginningswerken de drooglegging van de Zuiderzeepolders, dreigt dit landgebrek in de komende jaren steeds grooter te worden — een welvarend bedrijf kunnen stichten onder hem vertrouwde klimatologische omstandigheden, in een hem vertrouwd landschap, zij het ook aan den anderen kant van den evenaar.

Het staat nog niet vast op welke wijze de plannen verder zullen worden uitgewerkt. Verwacht wordt, dat er in Nederland voldoende belangstelling zal bestaan om, met steun van Argentijnsche zijde, het inpolderingswerk ter hand te nemen. De grondprijs behoeft per hectare niet grooter te zijn dan elders en zij, die er zich vestigen zullen groote hypotheken ter beschikking kunnen krijgen, welke op langen termijn kunnen worden afgelost.

Noodig is, naast een klein bedrijfskapitaal voor den overtocht en de vestiging, in de allereerste plaats grondige vakkennis, want het is juist daarom en om de goede reputatie van den Nederlandschen landen tuinbouw, dat men in Argentinië gaarne zou zien, dat de Nederlanders de inpoldering van de Parana-delta krachtig aanpakken en er een bloeiende Nederlandsche kolonie stichten.

Een nieuwe transkontinentale spoorlijn in Zuid-Amerika. — De werkzaamheden van de in 1937 ingestelde gemengde commissie, die tot doel had de mogelijkheden van een nauwere economische samenwerking tusschen Brazilië en Bolivia te bestudeeren, hebben voor beide landen tot gunstige resultaten geleid. Brazilië, dat in zijn eigen land tot nu toe tevergeefs naar petroleum boorde, krijgt o.a. aandeel in de ontsluiting van het Boliviaansche petroleumgebied van Parapiti, beoosten Potosi aan de helling van de Cordilleras gelegen. Op 25 Februari 1938 zijn in Rio de Janeiro de definitieve verdragen onderteekend. Brazilië neemt op zich, de Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (de NW. spoorlijn) van Porto Esperan^a naar Corumba te verlengen. Van een geschikt punt, liggende aan die lijn, zal een spoorlijn over de Boliviaansche grens heen tot Santa Cruz de la Siërra worden aangelegd. Brazilië draagt één millioen pond sterling goud van haar bouwkosten en leent bovendien aan Bolivia de overige bouwkosten, die in 20 jaren in geld of met petroleumproducten zullen worden terugbetaald. Over een verbinding van Santa Cruz de la Siërra met Cochabamba wordt in de overeenkomst niet speciaal gesproken ; wel verplicht Bolivia zich Santa Cruz de la Siërra met Sucre te verbinden.

Zoo zal een spoorwegverbinding van de grootste koffiehaven van de wereld, Santos aan de Atlantische kust, met de havens Mollendo, Arica en Antofagasta aan de kust van den Stillen Oceaan ontstaan. Tot nu toe heeft men in Zuid-Amerika slechts één spoorweg-