is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LITERATUUR

Bos-Niermeyer, Schoolatlas der geheele Aarde, herzien door P. Eibergen. Zes en dertigste verbeterde en vermeerderde druk. J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij' N.V. Groningen, Batavia, 1939. Prijs ƒ7.50.

Deze Schoolatlas zal men zoo langzamerhand wel een familie-atlas mogen noemen, want zou er een gezin van meer ontwikkelden zijn waar niet een der vele drukken van onzen Bos-atlas aanwezig is ? De Bos-atlas toch, — het mag hier nog wel eens gezegd worden — is zoo langzamerhand een nationaal bezit geworden, waarop wij zeer trotsch mogen zijn, een atlas toch die de vergelijking met eiken buitenlandschen atlas voor hetzelfde doel uitgegeven kan doorstaan.

Ook deze nieuwe druk bevat weer tal van nieuwe gegevens. Met name is aan Nederlandsch Indië bijzondere aandacht geschonken. De Atlas van Tropisch Nederland, de bekende uitgave van ons Genootschap, doet zich gelden. De vraag kan hier worden gesteld, nu het autoverkeer veelal dat per spoor overtreft, ja zeer dikwijls geheel vervangt, of het niet tijd wordt de voornaamste autowegen op de hoofdkaarten in te teekenen, een steeds belangrijker element toch als zij in het geografisch beeld gaan vormen. Ik denk hier bv., behalve aan de drukke autowegen op Java, ook aan den grooten weg van Padang, via Taroetoeng naar Medan en Belawan.

Ditzelfde geldt trouwens ook voor Nederland, al voorziet hier een tweetal bijkaarten in de behoefte1).

Wat Nederland betreft nog een wensch: Op de kaarten worden de kanalen zeer terecht aangegeven naar de grootte der schepen, die deze wateren kunnen bevaren, respectievelijk tot 100 ton, 100—700, 7°°—IS0°, boven 1500 ton. Maar zou het niet mogelijk zijn althans op een der kaarten de werkelijke beteekenis der kanalen aan te geven ? Zoo wordt veelal de beteekenis van het Noordhollandsch kanaal of van het kanaal door Walcheren overschat, dat van den waterweg Winschoten—Groningen—Leeuwarden—Harlingen onderschat. Ik bedoel dus wat betreft het aantal schepen en hun tonneninhoud, dat er gebruik van maakt.

Er zijn gebruikers van den atlas, die Nederlandsch Indië, Suriname en Cura^ao 't liefst direct achter Nederland zouden zien geplaatst. Dit zou volgens hen de staatkundige eenheid van het Koninkrijk der Nederlanden beter doen uitkomen en de nationale verbondenheid, zoowel op de school als bij het Nederlandsche volk in zijn geheel bevorderen. Ook hier valt over te denken. J. v. Hinte.

Walther Huebner, Geology and allied sciences. A thesaurus and a coordination of english and german specific and general terms. Part one. German-English. 405 blz. New York, Veritas Press, T939- Prijs: gebonden $7.50.

1) Op beide laatstgenoemde mis ik den nieuwen hoofdweg van Hoorn naar Enkhuizen, bezuiden de dorpen aan den ouden straatweg om. Onder de „hoofdwegen in Nederland" ontbreekt ook het traject Amsterdam—Hoorn.