is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze duitsch-engelsche (amerikaansche) geologische dictionnaire, welke 25000 woorden bevat, is werkelijk voor menigen geoloog een schatkamer". Natuurlijk zal zijn waarde nog stijgen, als ( ? binnenkort) het tweede deel, engelsch-duitsch, zal zijn verschenen, maar ook zóó is het boek een belangrijk hulpmiddel bij het lezen en schrijven van geologische literatuur. Het boek bevat technische uitdiukkingen, niet alleen uit de Geologie en Mineralogie, maar ook uit wetenschappen, die verder van de Geologie af staan, zooals: Astronomische Geologie, Biologie, Hydrologie, Meteorologie, Physica, Zoölogie etc.

Het enorme aantal technische uitdrukkingen, dat er in verzameld is, geeft al een aanwijzing van de hoeveelheid werk, die er in zit. inderdaad heeft de auteur 15 jaar aan zijn boek gewerkt.

Men kan, hier in Nederland, de uitgave het best vergelijken met den Geologischen Nomenclator, die tien jaar geleden door het t^eologisch-Mijnbouwkundig Genootschap uitgegeven is. Deze heett een anderen opzet: de technische termen zijn er niet alphabetisch, maar systematisch gerangschikt, waardoor het mogelijk was, vier talen (gedeeltelijk zelfs vijf) tegelijkertijd op te nemen. Doordat de uitgave van Huebner alphabetisch opgezet is, zijn er twee deelen noodig, om slechts twee talen te behandelen, maar, wat zij als gevolg van dezen opzet aan overzichtelijkheid verliest, wint zij aan rijkdom van inhoud. tegenover de 25000 technische termen in Huebner s uitgave, worden er in den nederlandschen nomenclator hoogstens 4000 behandeld. Lij het nemen van een aantal steekproeven bleek mij, dat er in de nederlandsche uitgave geen termen voorkomen, die in de amerikaansche afwezig zijn, en het is mij niet gelukt, bij zeer summier doorbladeren

van het nieuwe boek, er fouten in te vinden.

De uitgave behoort in alle geologische instituten thuis, terwijl ook vele geologen het boek persoonlijk zullen willen bezitten. -L.

Bibliografia sulla Demografia delle Popolazioni primitive. t,ommissione per lo studio della demografia delle popolazioni primitive. XLV en 8"*o blz. Stabilimento Tip. Luigi Proja. Roma, r93 •

De specialiseering der wetenschap en de steeds grooter wordende hoeveelheid studiewerken, heeft wegwijzers door het wetenschappelijk labyrint wenschelijk en in vele opzichten zelfs noodzakelijk Semf^' Verschillende soorten van bibliografieën en literatuuroverzichten, waaraan meer of minder ingewikkelde systemen ten grondslag liggen ziet men in den laatsten tijd verschijnen. De meest eenvoudige soort is die welke slechts de auteurs en titels vermeldt, zooals het bekende .Repertorium" van Hooykaas er een is. De „Bibliografia Demogra ia delle Popolazioni primitive" kan men eveneens daartoe rekenen, doch daarenboven geeft zij voor iedere rubriek analytische aanwijzingen. Alvorens wij ons met deze analytische aanwijzingen bezig houden, mo£re de indeeling van het werk besproken worden.

Uit het voorwoord (blz. I-XI), van den heer Corrado Gini, op wiens initiatief en onder wiens leiding deze Itahaansche bibliografie tot stand is gekomen, ervaren wij, dat geleerden van internationale