is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1938 was 20,5 % van de Deensche arbeiders in de laatste industrie werkzaam.

Bij een beschouwing van de beroepsstructuur der bevolking in 1935 komen duidelijk de verschuivingen in het economisch leven van het land tot uiting. In dat jaar vond 31 % van de bevolking een bestaan in landbouw, veeteelt, visscherij en boschbouw, 29 % in de industrie en 16 % in handel en verkeer.

In 1870 was het aandeel van de plattelandsgemeenten in de totale bevolking 75 %, in 1911 60 % en in 1935 38 %. Kopenhagen had in 1935 843 168 inwoners, dit wil zeggen bijna 22 % van de Deensche bevolking.

Saarbrücken en de Warndt. — In de berichten over het westelijk oorlogsterrein is zoo vaak sprake geweest van de Warndt, als invalspoort van Lotharingen uit in het Duitsche Saargebied. Morfologisch is dit te verklaren, omdat hier de schelpenkalkcuesta (steilrand) ontbreekt. De Warndt bevindlf zich namelijk in het verlengde van het Saarbrücker zadel, waar de steenkolen (bv. bij Dudweiler, NO. van Saarbrücken) de oppervlakte bereiken. De Warndt is een heuvelland met zwak relief, samengesteld uit bonte zandsteen en met bosch bedekt. In het Noorden en Oosten verheft zich de schelpenkalksteilrand, een natuurlijke grenslijn vormend. Van het Noorden uit, door het breede en vruchtbare Saardal dit gebied naderend, bereikt men Saarlouis (Saarlautern), een oude Vaubanvesting uit de 17de eeuw. Het industriegebied begint bij Dillingen, waar zich aan de Prims de hoogovens bevinden.

Saarbrücken is gelegen in den oostelijken uitlooper van de Warndt, daar waar zich een breede dalketel in het bonte zandsteenplateau heeft gevormd. De stad wordt in het Zuiden beschermd door den schelpenkalkrand, waar de Spicherer Höhen, bekend uit den oorlog van 1870, een deel van uit maken. Onder Saarbrücken liggen de steenkoollagen op ontginbaar niveau, daar de Warndt in geologisch opzicht een zadel vormt. Zooals bekend, zetten de mijngangen van de Fransche firma de Wendel zich onder de Duitsche grens tot in de Warndt voort.

Saarbrücken, één geheel vormend met Brebach en Burbach, is een belangrijke industriestad, waar mijnschachten, hoogovens en arbeiderswoningen overheerschen. De stad telde in 1939 I350^0 inwoners.

In het steenkolengebied vertoonen vele huizen de voor deze mijnstreek wel zeer karakteristieke verzakkingen.

Polen. — De oppervlakte van Polen bedroeg in 1938 3^9 6°5 km2, de bevolking 35090000. Volgens de volkstelling van 1931 vond 61 % van de Poolsche bevolking een bestaan in landbouw, veeteelt en boschbouw, 19,2 % in industrie en mijnbouw en 9>5 % in handel en verkeer. Van de oppervlakte van Polen was 49 % bouwland, 7 % weiland en 22 % met bosch bedekt. Van de totale bevolking waren 15—18% Oekrainers, 7—9% Joden, 3—4%