is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1868, 01-01-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boeken of familieregisters," evenzeer van belang voor de geschiedenis. Ik bedoel de aanteekeniugen, waarin onze vaderen verzamelden, wat er in hun tijd merkwaardigs gebeurde of hun aandacht trok. Het zijn in den regel kronijken of statistieke opgaven, die men bij elkander bragt zonder te vermoeden, dat het nageslacht er nog eens een dankbaar gebruik van zou maken. Mogt die gedachte verzoenend werken op allen, die heden ten dage zuchten onder het juk der statistiek; het zijn doornen, waaraan rozen ontluiken voor het derde en vierde geslacht! Ik althans ben met gevoelens van dankbaarheid bezield voor die mannen, die, te midden van de bezigheden aan ambt of beroep verbonden, den tijd wisten te vinden om hunne aanteekeniugen bij te houden. Het hindert mij niet, dat de meesten bladzijden vullen met omstandige verhalen van harde winters, groote branden en mislukte oogsten. Dit heeft nu en dan ook zijn eigenaardig belang, en te midden van het kaf der onbeduidendste dingen vindt men alligt een handvol koorn dat de moeite beloont. In één van deze handschriften, overigens vol wetenswaardige berigten, vond ik door dezelfde zorgvuldige hand genoteerd, niet alleen hoe laat elk van de kinderen des huizes geboren was, maar ook wie er op de kraamvisiten waren geweest, hoelang de vriendinnen en bekenden haar bezoek hadden gemaakt, wanneer de eehtgenooten hunne tegenbezoeken hadden gebragt, en hoe zij, aan het eind van één dier moeitevolle dagen, een oestertje hadden gegeten bij de weduwe die

en die, wier gastvrijheid du-aan de vergetelheid ontrukt is.