is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 3, 1869, 01-01-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jeruzalem? Of wil men den oorsprong van den christelijken doop liever te Damascus zoeken ? 't Is waar, hier woonden tal van jodengenooten; de mozaïsche godsdienst vond hier zeer veel bijval èn bij de heidenen, èn inzonderheid bij de heidinnen : volgens 't bericht van Plavius Josephds waren omstreeks 't begin van den joodschen oorlog bijkans alle heidensche vrouwen overgegaan tot het jodendom. Hebben de christenen te Damascus nu misschien, in plaats van de besnijdenis , den doop ingevoerd ten gerieve der heidenen, om hen te lokken en hun den weg effen en aangenaam te maken ? Zoo ja, men toone dan aan, waarom Paulus, een Hebreër uit Hebreërs, den doop heeft ontvangen ?

Het onbetwistbaar feit, dat Paulus na zijne bekeering bij of te Damascus gedoopt is, wijst ons Jeruzalem aan als de geboorteplaats der doopplechtigheid. Te Jeruzalem ingevoerd bij en door de eerste christengemeente; te Jeruzalem sedert altoos bediend, is ze van hier overgebracht naar elders. Niet eerst door de Hellenisten ingevoerd om den wille der heidenen, maar door de eerste jongeren van Jezus, ter inlijving van hun volksgenooten in de gemeente des Heeren, is zij bij voortduring te Jeruzalem en ook elders in zwang geweest, en is zij te Jeruzalem en elders bij voortduring toegepast op die uit de besnijdenis waren, ook toen Paulus uitging om de heidenwereld tot Christus te brengen. Dit blijkt ook duidelijk uit ;s apostels zendbrieven. B. v. uit 1 Cor. 12 : 13 : Door ééneu geest zijn wij allen tot één ligchaam gedoopt, hetzij Joden hetzij