is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 3, 1869, 01-01-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verheerlijkt aan Gods regterhand; maar een voortdurende persoonlijke invloed, dien hij in zijn verhoogden staat op dit benedenrand zou oefenen, een regtstreeksche heerschappij die de //levende Christus" over zijne kerk blijft voeren, zoodat hij het is die in 's Hoogsten naam zelf de Gemeente in stand houdt en uitbreidt, wordt wel niet ontkend of betwijfeld, maar tocli ook niet geaccentueerd.

Telkens wordt hij in deze gesprekken //de lieve Jezus of de //goede Jezus" genaamd en alles er op aangelegd, om voor dien grootsten kindervriend de innigste liefde zoo wel als den hoogsten eerbied in te boezemen. Doch daar is niets Herrnhuttersch, mystieks in de wijze waarop dit geschiedt. De geest die hier heerscht is zoo weinig overgemoedelijk en sentimenteel, dat men soms wat minder verstandelijkheid en nuchterheid zou wenschen.

Zoo hebben deze werkjes dan ook geenszins de strekking , om de kinderen tot //brave Hendrikken" te kneeden. Vroomaard zelf is te veel een man van gezonde, degelijke en blijmoedige godsvrucht, om veel op te hebben met die overwijze en suikerzoete Jantjes en Mietjes, die geen onvertogen woord op de lippen nemen, en als een ander ook maar //gut" of //waarachtig" zegt, met een: foei! hem bestraften. Laat mij het met eenige voorbeelden aanwijzen, hoe geheel anders de geest is, waarvan de Schrijver zijne kleine lezers tracht te bezielen, en hoe hij ze opleidt tot jongens en meisjes, die uitmunten in allerlei, ook maatschappelijke deugden en even flink en vrolijk zijn, als vroom en naauwgezet.

Bij 't spreken over het verhaal van Jezus' bezoek aan