is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 3, 1869, 01-01-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikant weinig lust tot studie en ijver voor zijn beroep moest gevoelen, indien hij zijne gemeente jaar uit jaar in op oude kost onthaalde. Verandering van spijze doet eten. Vele menschen zijn Atheniensers, die gaarne wat nieuws hooren, gelijk ik u daarvan in de geschiedenis van den Apostel Paulus verhaald heb. En dit mag een Predikant wel in het oog houden, als hij op den duur behagen wil, schoon de gemeenten hetzelfde onderwerp, indien het anders belangrijk genoeg is, wel meer dan eens mogen hooren. De jonge lieden wassen ook in de kerk op, voor welke het oude nieuw is, en deze zouden wezenlijk benadeeld worden, indien algemeen nuttige, schoon meermalen gehoorde stukken, hun onthouden werden. Ik ben het daarenboven volkomen eens met Apostel Petrus, die ergens zegt: lk zal niet oplmuden u daarvan te vermanen, hoeioel gy het weet en in de tegenwoordige waarheid bevestigd zijt.

— Keesje. Als Willem Dominé wordt, zou ik in zijn geval maar terstond met den Bijbel van voren af aan beginnen. Wat is de Bijbel toch een dik boek! Dan heeft hij voorraad genoeg voor al zijn leven, al nam hij iedere reis een geheel kappittel.

— Beetje. Of anders zou ik de gemeente verzoeken, dat ieder die het verkoos, mij teksten opgaf, waarover men wenschte gepreekt te hebben. Op die wijze, denk ik, zou er voorraad genoeg komen.

De auteur heeft liet blijkbaar zelf gevoeld, dat hij hier op een voor kinderen onvruchtbaar veld was afgedwaald; want hij laat eindelijk Kr,aartje , origineel, zoo als zij wezen kan, zeggen: //maar zullen wij dan niets anders doen, dan over preken en Dominés praten?" —

Men zou hier anders het door Willem bijgebragte woord