is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1887, 01-01-1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring der oorspronkelijk eischeres, thans geintiineerde, gebaseerd zoude zijn op de twee volgende middelen:

lo. de onrechtmatigheid der verzegeling en 2o. dat zij als eigenares der goederen door de verzegeling daarvan schade geleden heeft;

dat dit eerste middel hierop zou steunen: lo. dat de nalatenschap van eene ab intestato overleden Chineesche vrouw niet mag verzegeld worden en 2o. dat eene nalatenschap alleen mag verzegeld worden wanneer er nog een boedel van den overledene bestaat, maar niet wanneer, zooals in casu, de tot den boedel behoord hebbende goederen tusschen de erfgenamen verdeeld en tot hunne boedels zijn overgegaan ;

dat het eerste middel nimmer tot toewijzing der vordering zou kunnen leiden omdat eischeres geen belanghebbende bij de nalatenschap van Sie Soan Nio is en alleen belanghebbenden tegen de verzegeling eener nalatenschap kunnen opkomen, wordende verder betoogd dat het middel rechtens onjuist is omdat de beide daarvoor aangevoerde gronden niet opgaan en ten aanzien van het tweede middel erkend dat het rechtens gegrond is doch dat te dier zake had moeten opgetreden worden tegen de erfgenamen en geintiineerde gesteld heeft dat appellant geen erfgenaam is;

O. dat blijkens de oorspronkelijke dagvaarding de vordering strekt lo. tot onrechtmatig verklaring van de verzegeling bedoeld bij processen-verbaal van den ambtenaar tot het doen der verzegelingen te Djocdjocarta dd. 13, 14 en 17 Augustus 1885 met last op dien ambtenaar tot opheffing dier zegels en 2o. tot veroordeeling van den gedaagde tot schadevergoeding wegens die onrechtmatige verzegeling enz., wordende als gronden voor deze vordering aangevoerd dat de verzegelde goederen zich bevonden in het huis thans bewoond door en toebehoorende aan eischeres en dat eischeres is eig mares dier verzegelde goederen;

dat bij de hierop gebaseerde dagvaarding door de eischeres reeds dadelijk bestreden worden de argumenten waaraan gedaagde de bevoegdheid tot het vorderen dezer verzegeling beweert te ontleenen en wel dat hij zoude zijn een adoptief zoon van Tjie