is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1887, 01-01-1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M ILITAIRE-R ECHT SPRAAK.

KRIJGSRAAD TE WILLEM I.

Zitting van 12 April 1887.

Auditeur Militair: Mr. A. J. Andrée Wiltens.

VONNIS.

Artt. 93, 94 en 326 Str. — Indiensttreding onder

eens anders naam. engagemenstacte.

Het zich onder eens anders naam en met gebruikmaking van op naam van dien ander staande papieren, waarvan niet blijkt dat deze op zich zelf valsch zijn, in dienst treden, wanneer mede niet gebleken is dat de dader onder zijn eigen naam niet in dienst mocht treden, is noch valschheid in authentiek geschrift of des bewust gebruik maken daarvan noch oplichting.

De onderteekening van eene engagementsacte bewijst niet dat de onderteekenaar identiek is met den persoon, die dien naam draagt, maar slechts dat een zich aldus noemend persoon in dienst getreden is.

DE KRIJGSRAAD,

Gezien de stukken der procedure;

Gehoord den beklaagde;

Gehoord den Auditeur Militair in zijne schriftelijk overgelegde voordracht, strekkende dat de krijgsraad den in hoofde dezes genoemden beklaagde zal vrijspreken van het hem bij de klacht opgemaakt door den le Luitenant der Cavalerie Jhr. C. J. M. Meijer, gedagteekend Salatiga 30 Januari 1887, te laste