is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1887, 01-01-1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doode van van Angelbeek zijne erven, de tegenwoordige appellanten, het rechtsgeding hebben hervat, en dat, nadat vooraf geint. te hunnen verzoeke op vraagpunten was gehoord, partijen hebben geconcludeerd:

de principale appellanten tot vernietiging van het arrest a quo, voor zoover daarbij minder is toegelegd dan was geeischt, en veroordeeling alsnog van geint. om voor schadevergoeding te betalen de som van ƒ 1728663.64, of zooveel minder als waarop de Hooge Raad, des noodig na voorlichting van deskundigen, die vergoeding zal meenen le moeten begrooten, met de interessen van dien en in de kosten zoo van eersten aanleg als van hoogpr beroep; jS

de geint., incidenteel appellante, mede tot vernietiging van dat arrest, voor zoover daarbij aan de principaal appellanten meer is toegelegd dan was aangeboden en de kosten zijn gecompenseerd, en dat de Hooge Raad het gedaan aanbod van f 18565.— verhoogd wegens zegelkosten tot ƒ 18617.6O 5 , alsnog zal verklaren goed en voldoende, met ontzegging van het meer gevorderde, voorbijgang van het verzoek tot het hooren van deskundigen en veroordeeling van de appellanten in de kosten van beide instantiën;

O. dat partijen de gronden dier conclusiën bij hare schrifturen in appel en bij pleidooi in het breede hebben ontwikkeld:/

O. dat deze voor de principaal appellanten in hoofdza/k neerkomen op de bewering dat het Hof, waar het van de door appellanten voor geleden verlies in rekening gebrachte som van f 92058.85 slechts toewijst f 43837.76, ten onrechte eenige posten als onbepaald en onbewezen ter zijde stelt, en andere alleen door misverstand der rekening verwerpt, terwijl wat de voor winstderving uitgetrokken som van ƒ 1636604.79 betreft, de verwerping daarvan, op een door de geint. aangeboden cijfer na van ƒ 9053.87 5 , bij 's Hofs juiste opvatting van de tusschen partijen gesloten overeenkomst, is ongerechtvaardigd, integendeel die som, zooals zij gesteld is, als juist moet aangemerkt worden op grond van de sterkte van de bemanning der vloot waaraan de leveringen zouden moeten geschieden,van de proviandeering