is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1887, 01-01-1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

appellanten voor vervoer van steenkolen meer dan daarvoor aangeboden is gevorderd bedrag, hetwelk door het Hof is afgewezen op gronden, waarvan de juistheid in appel niet is bestreden;

O. eindelijk met betrekking tot het incidenteel appel, dat het ter zake van winstderving aangeboden bedrag betreft ƒ 4150 voor winst, die van Angelbeek zou hebben gemaakt, indien hij van af den 5 Juni 1874 de van de reede te Deli naar den wal en van daar naar de schepen vervoerde 8800 ton steenkolen zelf vervoerd had, en ƒ 4908.87 5 voor winst, die hij zou hebben behaald, indien de geint. en incidenteel app. de door haar bij anderen te Deli gekochte benoodigdlieden volgens contractsprijs van van Angelbeek had gekocht, en dat zij van dit bedrag van ƒ 9053.8 i 5 wil hebben afgetrokken f 5880.60, op grond dat deze som, met inbegrip van renten, het montant vertegenwoordigt dat van Angelbeek minder zou hebben genoten indien de door haar in 1873 en 1874 bij hem ingekochte benoodigdlieden naar de contractsprijzen waren berekend geworden;

O. dat het Hof die reductie terecht niet heeft toegestaan en zulks op den juisten en billijken grond dat nadat het contract tusschen partijen had opgehouden te bestaan, de gedaagde Regeering door niets gedwongen werd hare benoodigdlieden bij den eischer in te koopen, maar zich niettemin ddar voorziende, ook gehouden was den gevorderden prijs te voldoen, zonder zich op de contractsprijzen te kunnen beroepen;

O. dat het aangevallen arrest derhalve in zijn geheel moet worden bevestigd, en dat, vermits ook in hooger beroepen partijen over en weder op eenige punten zijn in het ongelijk gesteld, er grond is de kosten ook van deze instantie te compenseeren;

Rechtdoende enz.:

Passeert het verzoek der principale appellanten tot verhoor van deskundigen;

Bevestigt het arrest van het Hoog-Gerechtshof van Nederlandsch-Indië van den 31 October 1878, waarvan is geappelleerd;

Compenseert de kosten in hooger beroep, voor zoover daarover nog niet is beslist, met dien verstande dat iedere partij hare eigen kosten zal dragen.