is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1887, 01-01-1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spreekt hem van evenomsclireven overtreding vrij;

Gelast dat hij, wanneer hij zich in hechtenis mocht bevinden, dadelijk in vrijheid zal worden gesteld ten ware hij uit anderen hoofde in verzekerde bewaring zoude behooren te blijven;

Veroordeelt den Lande in de kosten te dezen aanzien zoo in eersten aanleg als in liooger beroep en cassatie gevallen.

REVISIE.

(Tweede Kamer).

Zitting van 7 September 1887.

Voorzitter: Mr. W. de Gelder.

Art. 329 Inl. Kegl. — Duur van den lijfsdwang.

Wanneer verschillende boeten zijn opgelegd, wordt de duur van den lijfsdwang niet voor elke boete afzonderlijk berekend, maar naar het totaal bedrag der gesamenlijke boeten.

HET IIOOG-GERECHTSHOE VAK NEDERLANDSCH-INDIE,

Gezien de stukken van het gerechtelijk onderzoek in de zaak van den beklaagde Atiimoen, en het in die zaak op den 21sten Mei 1887 door de Rechtbank van Omgang te Serang gewezen vonnis, waarbij de beklaagde is schuldig verklaard aan: „knevelarij door een openbaar ambtenaar jegens vier en twintig personen eenmaal en jegens tien personen tweemaal gepleegd", en deswege veroordeeld tot de straf van dwangarbeid in den ketting voor den tijd van vijf jaren en tot betaling van vier en veertig geldboeten, waarvan één van ƒ 10.—, één van ƒ 7.— en twee-enveertig van drie centen, met bepaling, dat hij bij niet voldoening dier boeten, daarvoor als lijfsdwang dwangarbeid buiten den

XLIX. 25