is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1887, 01-01-1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

December 1884 schrijft, dat hij met de machine de kapok niet kan krijgen volgens liet bij zijn brief gevoegd monster, maar dat hij er iets op gevonden heeft, om de machine door eene kleine verandering ook zoo te maken, dat die kapok er mee kan worden verkregen, en dat hij aan geintimeerde vraagt of deze hem helpen wil, om die verandering te bewerkstelligen;

dat hij verder in dien brief belooft, om binnen een paar dagen ƒ 300. van den prijs der machine aan geintimeerde te zullen betalen;

dat hieruit nu volstrekt niet valt af te leiden, dat er geen koop gesloten is, doch integendeel die brieven zoo duidelijk mogelijk den koop en de levering van de machine aantoonen;

dat de appellant den geintimeerde, terwijl deze bezig was de machine voor de levering en het gebruik in orde te maken, verzocht heeft de machine eenigzins anders in elkaar te zetten, omdat ze dan naar appellants meening beter zou werken, doch daaruit niet volgt, dat de machine niet verkocht is, en dat geintimeerde niet anders zijn zou dan een werkman, die een werk voor appellant zou hebben uitgevoerd, zooals appellant nu in appel beweert;

dat integendeel appellant geen betaling van een deel van den prijs binnen een paar dagen zou hebben beloofd, wanneer de machine niet verkocht ware, en wanneer geintimeerde als werkman de machine niet behoorlijk overeenkomstig bestelling voor appellant gemaakt had;

dat appellant, die begonnen is met alles te ontkennen, na de overlegging der brieven beweert dat er geen koop doch aanneming van werk tusschen partijen zou zijn overeengekomen;

dat geintimeerde er nog op wijst, dat wanneer hij overeenkomstig bestelling van appellant een machine voor hem gemaakt en daarna die machine aan appellant geleverd had, die machine toch evenzeer door geintimeerde aan appellant zou zijn verkocht, en appellant den koopprijs even goed aan geintimeerde zou verschuldigd zijn;

dat het er weinig toe doet, of appellant heeft aangewezen, hoe de machine moest gemaakt worden; en hij onverschillig of hij