is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Appellabiliteit. — Verschillende kwaliteiten. — Art. 15 B. W. — Art. 341 Rv.

Het feit dat iemand bij notariëel testament een kind liet zijne noemt, zonder dat de in leven zijnde moeder overeenkomstig art. 284 B. W. toestemt, kan niet als erkenning beschouwd worden.

Men kan van eene uitspraak bedoeld bij art. 15 B. W. niet in appel komen in eene andere kwaliteit dan waarin men die gevraagd heeft, zoo men bij die gelegenheid niet is opgeroepen. 118 EERSTE AANLEG.

RAAD YAN JUSTITIE TE BATAVIA,

(Eerste Kamer).

Art. 318 B. W. — Vermeerdering of vermindering der uitkeering.

De vraag of iemand verplicht is aan de Weeskamer terug te geven de ontvangene aan zijn pupil toegevallen inkomsten, welke door de W eeskamer teruggevraagd worden, kan niet bij beschikking op een eenvoudig verzoekschrift beslist worden.

Art. 318 B. W. belet niet om, bij verandering van omstandigheden daartoe termen zijnde, wijziging te brengen in het bedrag der daar bedoelde toe te leggen jaarlijksche uitkeering. 48

In do zoogenaamde kleine zaken voor de raden van justitie (art. 788 sqq. Rv.) is, ook bij kostelooze procedure, geen bijstand van eenen procureur noodig 262

Naschrift 264

Art. 6 sqq. en 13 B. W. — Verandering geslachtsnaam. — Verbetering acten burgerlijke stand.

Een verzoek tot aanvulling der acten van den burgerlijken stand is niet ontvankelijk, wanneer het strekt om bij den in die acten vermelden geslachtsnaam eenen anderen te voegen, tot welke toevoeging de Gouverneur-Generaal de toestemming verleend heeft. 269

Aanvulling registers burgerlijke stand. — Erkenning natuurlijk kind bij testament. — Toestemming der moeder. —

Artt. 4, 13 sqq. en 284 B. W. — Art. 1 Staatsblad 1849 no. 25. — Art. 844 sqq. Rv. — Beteekenis vonnis en beschikking.

Slechts dan kan er sprake zijn van het ontbreken der geboorteacte van een buiten huwelijk bij eene inlandsche vrouw verwekt kind, wanneer een Europeaan het op wettige wijze erkend heeft.