is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gericht, bij do processtukken aanwezig rekest, is gedagteekeud 21 Januari 1889 en dus elf dagen na den wettelijken termijn is ingediend;

dat liet middel mitsdien is gegrond ;

dat nu wel appellante de ongegrondheid van bet middel heeft gesustineerd op grond dat lo liet Hoog-Gerechtshof op gezegd rekest beeft beschikt er. dit met het oog op art. 339 al. 8 B. Rv. niet zou hebben gedaan, indien het rekest niet binnen den wettelijken termijn ware ingediend en 2o de termijn bovendien in werkelijkheid niet verstreken is, daar hij, toen het rekest werd ingediend, nog niet was begonnen te loopen, dewijl het vonnis behalve aan partij ook aan haren procureur, ingevolge art. 68 13. Rv., had behooren te zijn beteekend en dit laatste nog niet beeft plaats gehad;

dat echter deze verwering niet kan opgaan ; dat toch quo ad Ium, 's Hofs beschikking, waarvan onderwerpelijk sprake, geen inbreuk kan maken op de al of niet appellabiliteit van het vonnis, waarvan hooger beroep, en omtrent die appellabiliteit dan ook geene beslissing inhoudt; en

quo ad 2uiu, dat art. 68 13. Rv. in easu niet van toepassing is, vermits nog daargelaten dat in easu niet per procureur is geprocedeerd, daarbij de beteekening' aan den procureur slechts verplichtend is gesteld ingeval partij het vonnis wil ten uitvoerleggen, waarvan in easu geen sprake is, zoodat de beteekening, gelijk die bij art. 334 al. 1 B. Rv. in het algemeen is voorgeschreven en ten deze heeft plaats gehad, moet geacht worden volgens de wet te zijn geschied;

O. ten slotte dat, vermits de rechter op het nakomen der bij de wet aangegeven termijnen ambtshalve moet letten, het appel ook ten behoeve van den len geintiraeerde — defaillant — moet worden verklaard niet ontvankelijk;

Gelet enz.;

Rechtdoende in hooger beroep,

Verklaart de appellande met haar ten deze ingesteld hooger beroep niet ontvankelijk;

Veroordeelt haar in de kosten van het hooger beroep, met