is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat deze geschriften nu overeenkomen met zulke welke overeenkomstig het bepaalde bij art. 22 van Staatsblad 1866 no. 151, over de jaren daarin vermeld door wettig daartoe benoemde gecommitteerden ten overstaan van den algeraeenen pakhuismeester te P. hadden behooren te zijn opgemaakt, dat zij dan ook in den daarvoor gebruikelijken vorm zijn vervaardigd en ook geene andere strekking hadden dan om op bedriegelijke wijze in de plaats te worden gesteld en het effect te sorteeren van die door de wettelijke bepalingen vereischte doch in casu door de nalatigheid van den beklaagde niet opgemaakte bescheiden, hoedanige, door hunne opmaking, behoort tot de bediening van openbare ambtenaren en geschiedt ingevolge wettelijke voorschriften, in den zin der Nederlandsch-Indische strafwet zijn authentieke geschriften, zoodat de den beklaagde ten deze ten laste gelegde handeling vormt het namaken van authentieke geschriften;

dat wijders de beklaagde de valschheid dier geschriften aldus kennende, die, als waren zij echt, bij de Algemeene Rekenkamer heeft ingediend, ten einde daarmede het beoogd doel te bereiken en alzoo daarvan des bewust heeft gebruikt gemaakt;

O. dat deze handelingen bij de strafwet met straf zijn bedreigd en de raad van justitie te Soerabaja derhalve ten onrechte de te dier zake gerequireerde terechtstelling van den beklaagde heeft geweigerd;

dat toch geheel als erroneus moet worden beschouwd 's raads gevoelen alsof alleen gedeeltelijke vervalsching van overigens echte authentieke bescheiden, en niet ook het geheel valschelijk opmaken van een geschrift, hetwelk een authentiek stuk moet voorstellen, strafbare valschheid in authentieke geschriften zou vormen, op grond dat in het laatste geval de vereischten der authenticiteit aan het valsche stuk zouden ontbreken; daar immers de wet onder de uitdrukking valschheid iti authentieke geschriften (in welke het woordje in niet liet Fransche voorzetsel dans maar het en van den oorspronkelijken tekst wedergeeft), uitdrukkelijk ook het namaken van zulke geschriften begrijpt, onverschillig of dit geheel of ten deele geschiedt en